Parenteel van Johannes Jacobs Parenteel van Johannes Jacobs
 
I.1
Johannes (Jan) Jacobs, geboren rond 1600.
Gehuwd (1) voor 1628.
Echtgenote is Onbekend.
Gehuwd (2) op 03‑01‑1640 te Gerwen.
Echtgenote is Elsbena Int Cruys.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Petronella, geboren op 18‑01‑1628.
Petronella, filia Johannis Jacobi uxoris susceptoris Anthonius Anselmi et Adriana Johannis.
Gedoopt is Petronella, dochter van Johannes Jacobs.
De "doopheffers" (Peter en Meter) zijn (vrij vertaald) mogelijk Anthonius Anssems en Adriana Janssen en als zodanig de mogelijke opa van moederskant en oma van Vaders kant
De naam Anssems is hier niet zomaar gekozen.
De broer van de hier beschreven Petronella, (Arnoldus) Aert Jan Jacobs kreeg een zoon Christiaan geboren op 29-03-1655.
Deze Christiaan huwde met een nicht van hem (Lysken Corst Anssems) dus de link naar deze familie is niet denkbeeldig maar eerder waarschijnlijk
Dat Christiaan en Lysken neef en nicht waren blijkt uit de volgende tekst:
Contraxerunt sponsalia Christianus Arnoldi Jois et Elisabetha Christiani Antonij: (Christiani is Christiaan en wordt vaker genoemd als Corst of Corstiaan) contingentes inuicem in quarto gradu consanguinitatis sabita desuper despensatione.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Maria (Jan Jacobs), geboren op 31‑05‑1640.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 27‑10‑1680.
Echtgenoot is Jacob Hermus.
4.
Paulus (Jan Jacobs).
Gehuwd op 26‑11‑1667 (getuige(n): Jan Jan Jacobs).
Echtgenote is Lucasken Lucas, geboren te Nederwetten.

II.2
Aert Jan Jacob Janssen, geboren rond 1630.
Vaststaat dat de naam van deze Aert voluit Aert Jan Jacob Janssen is geweest.
Over het voorgeslacht van Aert bestaat nog steeds onduidelijkheid. Er bestaan aanwijzingen dat Aert een zoon zou kunnen zijn van ene Johannus Jacobs en Elsbena Int Cruys die in Gerwen huwden op 3 januari 1640.
Aert zou dan omstreeks 1640 geboren kunnen zijn.
Echter wat dan onwaarschijnlijk lijkt is de geboorte van Aert's eerste zoon Christiaan Aarts welke geboren is op 29 maart 1655.
Aert Aarts zou dan op 15 jarige leeftijd vader zijn geworden.
Natuurlijk kan men op 15 jarige leeftijd een zoon verwekken echter acht ik dat niet voor de hand liggend, temeer gelet op de vermelde geboortedatum van Aert's zus Petronella die in 1628 is geboren.
Uit de aantekeningen bij de doop van deze Petronella (zie de Latijnse tekst aldaar) staat duidelijk vermeld dat haar vaders naam Johannis Jacobi (Jan Jacobs) is.
Op basis van deze gegevens is het bijna zeker dat deze persoon ook de vader van Aart moet zijn.
Ik waag het echter te betwijfelen dat bovengenoemd echtpaar Johannus Jacobs en Elsbena Int Cruys de ouders van Aert zijn.
Een mogelijk zou wel zijn dat deze Johannus een tweede maal trouwt in 1640 met Elsbena Int Cruys.
Als we verder stellen dat in die tijd meestal pas in de leeftijd van 25 tot 30 jaar werd getrouwd mogen we de allereerste stamvader met enige reserve Johannis Jacobi (Jan Jacobs) geboren rond 1600 noemen.
Het gestelde geboortejaar van zijn zoon Aert (1630) is niet zeker maar sluit beter aan bij de voorhanden zijnde gegevens van zijn zus en zijn eerste zoon.
Hoe het ook zij, Aert is de bewezen stamvader en de naamgever van het geslacht Aarts zoals wij dat momenteel kennen.
Aert Jan Jacobs wordt voor het eerst vermeld in de protocollen van Nuenen in 1676 en 1678.
In 1678 vordert hij het kindsdeel ten behoeve van zijn echtgenote Heylke, bestaande uit een "Huys, schuer, hof, en aengelagh mette saeijlanden en wijlanden daer aen denpendeerende soo inde parochie van Gerwen als Breugel gelegen".
Aert Jan Jacobs wordt in deze akte aangeduid als "onse mede schepen", zodat hij toen deel uitmaakte van het bestuur van de gemeente.
Zoon van Johannes (Jan) Jacobs (zie I.1) en Onbekend.
Gehuwd (1) rond 1655.
Echtgenote is Theodora Johannis Goortz.
Gehuwd (2) rond 1670.
Echtgenote is Heylke Gijsberts.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Christiaan Aarts (zie III.1).
2.
3.
4.
Johan Aarts, overleden op 07‑01‑1726 te Gerwen.
Hij was ongehuwd.
Na zijn overlijden is er een "specifique staat" opgemaakt ten behoeve van de collaterale successie.
Het bevat een opsomming van zijn onroerende bezittingen.
Zijn broer Christiaan Aarts heeft op de eed de aangifte voor de successierechten gedaan.

III.1
Christiaan Aarts, geboren op 29‑03‑1655 te Gerwen.
Dooptekst:
Baptizatus est Christianus filius Arnoldus Joannes Jacobi et Theodora uxoris suscetores Thomas Joannis Godefridus et Petronella Joannus Jacobi.
Gedoopt is Christiaan, zoon van Aart Jan Jacobs en Theodora zijn echtgenote.
De getuigen waren etc.
Overleden 1732.
In juli van dat jaar wordt voor de schepenen van Nuenen een acte van scheiding en deling opgemaakt ten behoeve van de gezamelijke kinderen van de overleden echtelieden Christiaan Aarts en Lysken Anssems.
De kinderen van Cristiaan Aarts (Corstiaen Aerts) worden in die acte aangeduid met het patroniem "Corsten".
Cristiaan Aarts was evenals zijn vader schepen (1695-1703) in de schepenbank te Nuenen.
In 1696 wordt Corstiaen Aerts genoemd als schepen-prothocoll te Nuenen.
In 1681 wordt zijn naam reeds vermeld in het register van de leengoederen die leenroerig zijn aan de Raad en de leenhof van Brabant (nr. 1139).
Het register vermeldt:
"Corstiaen Aert Jan Jacob Janssen heeft op den 12e februarij 1681 verheven een stuck hoijbeempte groot wesende omtrent drie loopen saet, mitsgadaders nogh het tweede deel van vieren van een stuck teullants gemeijnelijck genaemt den Rulacker, groot omtrent derde halff looppensaet gelegen tot Gerwen".
Bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn schoonvader, de bierbrouwer Corstiaen Anthonis Anssems te Nuenen, wordt aan Corstiaen Aerts toebedeeld "het huys opt Lancklaer metter aengelage, groot omtrent metter beemptje negen Loopens; en een aantal landerijen te weten: Peter Valkxkamp, het land genaampt het Hoogveldt, verschuldigd aende Kercke van Gerwen jaerelijcx eene gulden.
In 1702 werd Nuenen bestookt door buitenlandse troepen die veel schade toebrachten aan de goederen en huisraad van de inwoners.
Uit acte 137 van Boek 35 van de prothocolboeken blijkt dat aan diverse inwoners schadevergoedingen zijn uitgekeerd.
Corstiaen Aarts was toen blijkens deze acte president-schepen.
Zoon van Aert Jan Jacob Janssen (zie II.2) en Theodora Johannis Goortz.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12‑10‑1680 te Gerwen (getuige(n): Peter Johannes Petri en Jacobus Hermanni).
Echtgenote is Lysken Corst Anssems.
Zij was de dochter van de bierbrouwer te Gerwen.
Uit de huwelijksakten blijkt dat zij neef en nicht waren.
Er staat geschreven: "Contraxerunt sponsalia Christianus Arnoldi Jois et Elisabetha Christiani Antonij; contigentes inuicem in quarto gradu consanguinitatis sabita desuper despensatione"
Vertaling:
Het huwelijk tussen Christiaan en Elisabeth wordt aangegaan onder de voorwaarden dat vanwege bloedverwantschap in de vierde graad vrijstelling is verleend.
Gehuwd (2) rond 1699.
Echtgenote is Anna Willems Pauwels van Blokhoven.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Eerken Christiaan, geboren op 08‑11‑1681 te Gerwen (getuige(n): Jan Aarts en Petronella Corst).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31‑01‑1706 te Gerwen.
Echtgenoot is Dirck Hendrick van der Aelst.
2.
Allegonda, geboren op 07‑06‑1684 te Gerwen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23‑10‑1709 te Gerwen.
Echtgenoot is Johannes van Neerven.
5.
Maria, geboren op 17‑05‑1693 te Gerwen.
Gehuwd.
Partner is Anthony Smulders.

III.4
Jan Aarts ("den Ouden").
Hij woonde te Gerwen "inde Stadt"
Op 14 augustus 1723 doet hij ten behoeve van zijn schoonzoon Aart Peters afstand van het tochtrecht (vruchtgebruik) van een "huys, hoff ende aangelaegh tot Gerwen inde Stadt, groot omtrent drie loopense aand' eene zijde neffens de erve Jan Aarts (den Jonge)".
Zoon van Aert Jan Jacob Janssen (zie II.2) en Theodora Johannis Goortz.
Gehuwd (1) rond 1685.
Echtgenote is Marijke Dielisse.
Gehuwd (2) op 08‑01‑1692 te Gerwen.
Echtgenote is Ariaentje Peters, geboren te Riethoven.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria.
Gehuwd.
Partner is Aart Peters.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Allegundis, geboren op 23‑10‑1692 te Gerwen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20‑07‑1726 te Gerwen.
Echtgenoot is Ariaen Goort Jan Reijkers.
4.
Christiaan Jan (zie IV.18).

III.7
Jan Aarts ("den Jonge"), geboren te Gerwen, zoon van Aert Jan Jacob Janssen (zie II.2) en Theodora Johannis Goortz.
Gehuwd op 27‑05‑1674 te Gerwen.
Echtgenote is Jenneke Bastiaans.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 25‑09‑1674 te Nuenen.
2.
Arnoldus, geboren op 05‑06‑1676 te Nuenen.
Geboren in de Beekstraat.
3.
Maria, geboren op 10‑06‑1677 te Nuenen.
4.
Arnoldus, geboren op 16‑03‑1680 te Nuenen.
5.
Aart Jan ("Cuyten") (zie IV.24).
6.
Cornelia, geboren 1688 te Nuenen.
Gehuwd.
Partner is Goort Hendrick Poulus.
7.
Anna.
Gehuwd op 02‑09‑1713.
Echtgenoot is Aert Servaessen.
Aert was eerder weduwnaar van Henrica Johannes van Coll.
8.
Bastiaan Jan ("Cuyten").

IV.5
Arnoldus Christiaan Aarts ("Aart Korst Aarts"), geboren op 20‑02‑1687 te Gerwen, zoon van Christiaan Aarts (zie III.1) en Lysken Corst Anssems.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 02‑03‑1727 te Gerwen.
Echtgenote is Jenneke Peter Bastiaans.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth (Beth), geboren op 28‑05‑1728 te Gerwen.
De getuigen waren Johannes Corsten en Maria Peters.
In het geboorteregister wordt zij geregistreerd onder de naam "Corsten".
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02‑02‑1760 te Gerwen.
N.H gehuwd.
Echtgenoot is Hendrik Hendriks.
2.
Margriet, geboren op 26‑04‑1730 te Gerwen.
Ook Margriet werd geboren onder de naam "Corsten".
De getuigen waren Godefridus Peters en Maria Corsten.
Gehuwd te Tongelre.
Echtgenoot is Peter Schepers.

IV.7
Johannes Christiaan Aarts ("Jan Korst Aarts"), geboren op 29‑09‑1690 te Gerwen, zoon van Christiaan Aarts (zie III.1) en Lysken Corst Anssems.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑01‑1713.
Echtgenote is Anneken Aerts.
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes, geboren op 06‑01‑1731 te Gerwen.
2.
Joannes, geboren op 21‑03‑1733 te Gerwen.
3.
Catharina, geboren op 20‑09‑1738 te Gerwen.
4.
Petrus, geboren op 02‑11‑1738 te Gerwen.

IV.15
Arnoldus (Aart) Aarts (Aart Jan Aarts), geboren op 15‑06‑1695 te Gerwen.
Aart Jan Aarts (Arnoldus) is de stichter van de zijtak te Sint Oedenrode, waarvan de takken te Dinther en te Schijndel zijn afgeleid.
Zoon van Jan Aarts ("den Ouden") (zie III.4) en Ariaentje Peters.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 14‑04‑1725 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Maria Adrianus van de Wijdeven, 20 jaar oud, geboren op 25‑02‑1705 te Sint Oedenrode.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 01‑09‑1743.
Zij was eerder weduwe van Lambert Roovers.
Echtgenote is Elisabeth Jansse van de Mosselaar.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Maria, geboren op 01‑11‑1730 te Sint Oedenrode.
3.
Lambertus Aart Jan Aarts, geboren op 10‑06‑1734 te Sint Oedenrode.
Waarschijnlijk jong gestorven.
4.
Rutgerius (Rutger) (zie V.16).
5.
Anna Maria, geboren op 24‑07‑1738 te Sint Oedenrode, overleden op 23‑11‑1811 te Sint Oedenrode op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03‑01‑1773.
Het huwelijk blijkt uit het register van huwelijken van de broederschap van de H. Rozenkrans.
Echtgenoot is Hendrikus van Rooij.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Joannes, geboren op 05‑04‑1744 te Sint Oedenrode.
7.
Joanna Maria, geboren op 21‑08‑1745 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑09‑1767.
Echtgenoot is Matthijs van Rooij.
8.
Joanna, geboren op 26‑05‑1747 te Sint Oedenrode, overleden op 22‑12‑1819 te Sint Oedenrode op 72-jarige leeftijd.
Spinster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑08‑1769.
Echtgenoot is Matthijs van Houtum.
9.
Catharina, geboren op 16‑10‑1749 te Sint Oedenrode, overleden op 11‑02‑1819 op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 27‑11‑1785 te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is Willem van der Heijden.
10.
Lambertus (zie V.27).
11.
Joannes, geboren op 25‑08‑1755 te Sint Oedenrode.
12.
Elisabeth Aart Jan (zie V.32).

IV.18
Christiaan Jan Aarts, zoon van Jan Aarts ("den Ouden") (zie III.4) en Ariaentje Peters.
Gehuwd.
Partner is Maria Janse.
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes, geboren op 06‑01‑1731 te Son.
2.
Joannes, geboren op 21‑03‑1733 te Son.
3.
Peter Christiaan (zie V.35).
4.
Catharina, geboren op 20‑09‑1738 te Son.
5.
Allegundis, overleden te Son, begraven op 03‑09‑1782 te Son.
Overleden te Son en begraven aldaar als Allegonda Corstiaen Aarts.
6.
Maria, overleden te Son, begraven op 03‑10‑1781 te Breughel.
Overleden te Son en begraven te Breugel als Maria Corstiaen Aarts.
Gehuwd.
Partner is Jan Kuiten.
7.
Elisabeth Corstiaen.
Volgens de uitgaande ontlastbrieven van Son, nr.123v, op 21 september 1797 vertrokken naar Nederwetten, als echtgenote van Johannes Peter Janssen.
Gehuwd.
Partner is Johannes Peter Janssen.

IV.24
Aart Jan Aarts ("Cuyten"), geboren op 04‑02‑1687 te Nuenen, zoon van Jan Aarts ("den Jonge") (zie III.7) en Jenneke Bastiaans.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 26‑01‑1726.
Echtgenote is Mary Gerits Deckers.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 20‑10‑1728 te Nuenen.
Echtgenote is Jenneke Goort Jan Wouters.
Gehuwd (3) op 53-jarige leeftijd op 27‑01‑1741 te Nuenen.
Echtgenote is Catharina Hendrick Smulders.
Uit het derde huwelijk:
1.
Henrica Aart Jan, geboren 1744 te Nuenen, overleden op 13‑01‑1824.
Gehuwd op 24‑09‑1771 te Nuenen.
Echtgenoot is Lambertus van Doorne.
2.
Maria Aart Jan, geboren op 11‑09‑1746 te Nuenen.
Gehuwd 1767.
Echtgenoot is Jan Cornelis Habraken.
3.
Catharina Aart Jan (zie V.48).
4.
Christiaan Aart Jan, geboren op 08‑08‑1758 te Nuenen.
5.
Christina Aart Jan, geboren op 19‑06‑1761 te Nuenen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑02‑1783 te Nuenen.
Echtgenoot is Willem Franciscus Zengers.
6.
Maria Catharina Aarts Jan, geboren op 04‑10‑1764 te Nuenen, overleden op 24‑02‑1807 te Nuenen op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Govert Jansen, geboren 1757 te Nuenen, zoon van Arnoldus Jansen en Catharina van Dommelen.
7.
Hendrik, geboren 1765 te Gerwen, overleden op 02‑10‑1820 te Son.
Hendrik is kinderloos overleden.
Gehuwd op 12‑02‑1792.
Echtgenote is Maria van de Ven.
8.
Jan Aart Jan (zie V.56).
9.
Wilhelma.
Gehuwd op 24‑05‑1778.
Echtgenoot is Hendrik Bastiaans.

V.5
Christiaan Aarts ("de Jongere"), geboren op 05‑12‑1732 te Gerwen, overleden op 28‑07‑1811 te Nuenen op 78-jarige leeftijd.
Blijkens de zowel in het Frans als het in het Nederlands opgemaakte overlijdensacte is:
"Chrétien Aarts overleden den agtentwintigste van desen maand July namiddags om 4 uuren ten sijnen huijsen op het Rulle".
Blijkens een acte van scheiding en deling van 30 maart 1779, zijn alle drie de kinderen op die datum nog in leven.
Uit deze acte van scheiding en deling blijkt dat aan Christiaan Aarts de Jongere is toebedeeld uit de nalatenschap van zijn ouders:
" Een stuck groesse, genaampt gelijcken beemt gelegen tot Gerwen in de Beemden; een stuk lant van de Beelhoekskens tot Breugel en laatstelijk een heijtveld, gelegen ter plaatse voorschreven".
De ouderlijke woning is bij deze scheiding en deling toegewezen aan de oudste zuster Beth.
Bij zijn hertrouwen in 1777 doet Christiaan Aarts blijkens een acte van 26 september 1777 afstand van het tochtrecht (vruchtgebruik) van de meubilaire en andere roerende goederen die zijn vooroverleden echtgenote Willemijn Joosten had nagelaten , en zulks ten behoeve van haar respectievelijke 5 broers en zusters, namelijk Willem Joosten, Hendrik Joosten, Sijmen Joosten, Rendert Joosten en Maria Joosten, weduwe van Caspar Maasakkers.
Dit is ook het geval met betrekking tot het tochtrecht van het "huys, hoff, veltje en verder aangelagh, gelegen over de Neere".
Zoon van Arnoldus Christiaan Aarts ("Aart Korst Aarts") (zie IV.5) en Jenneke Peter Bastiaans.
Landbouwer te Gerwen op het Rullen.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 06‑08‑1758 te Gerwen.
Echtgenote is Willemijn Joost Jan Jacobs Joosten.
Waarschijnlijk is dit huwelijk kinderloos gebleven.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 23‑07‑1777 te Gerwen.
Echtgenote is Luytje de Vries, overleden op 21‑02‑1823 te Nuenen.
De overlijdensdatum van Luytje de Vries blijkt uit de acte van scheiding en deling van 22 juni van dat jaar (nr. 8 rept. no: 246) opgemaakt door notaris Johannes van Hoven te Nuenen.
Er zijn dan nog 4 van de 6 kinderen van Christiaan Aarts in leven.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Willemijna, geboren op 04‑09‑1777 te Gerwen.
Getuigen bij de doop waren Elisabeth Aarts en Petrus de Vries.
Overleden op 03‑08‑1807 te Breugel op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑04‑1804 te Nuenen.
Echtgenoot is Jan Dekker.
2.
Christina, geboren op 03‑05‑1780 te Gerwen (getuige(n): Petrus Scheepers en Lucia de Vries), overleden op 06‑05‑1780 te Gerwen, 3 dagen oud.
3.
Arnoldus (zie VI.4).
4.
Christina, geboren op 31‑08‑1784 te Gerwen (getuige(n): Everardus de Vries en Henrica Hendriks), overleden op 21‑01‑1850 te Gerwen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03‑02‑1816.
Echtgenoot is Johannes Bastiaans.
5.
Jan, geboren op 14‑01‑1788 te Gerwen (getuige(n): Margarita Aarts en Martinus de Vries).
Bij de acte van scheiding en deling uit 1823 is hij niet meer in leven en is hij evenmin gehuwd geweest.
Uit de lichting voor de nationale militie van 1808 blijkt dat Jan Aarts staat ingeschreven als:
"Jean Chrétien Aarts, geboren 11 januari 1788 te Gerwen;
Taille du conscrit: 1 mètre 690 millimètres; profession cultivateur, capable de servirs".
In 1811 is hij nog in leven, doch daarna is niets meer van Jan Aarts vernomen. Waarschijnlijk is hij in Franse dienst gesneuveld.
6.
Peter Christiaan (zie VI.9).

V.12
Joannes Aert Jan Aerts Aarts, geboren op 13‑01‑1727 te Sint Oedenrode, zoon van Arnoldus (Aart) Aarts (Aart Jan Aarts) (zie IV.15) en Maria Adrianus van de Wijdeven.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 11‑02‑1776 te Sint Oedenrode.
Volgens de uitgaande ontlastbrieven Sint Oedenrode nr. 73-369 is het gezin op 22 april 1776 afgeschreven naar Schijndel, waar de vrouw Catarijna op 27 oktober 1800 is overleden.
Echtgenote is Catharina Jansse van Heumen, overleden op 27‑10‑1800 te Schijndel.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus (zie VI.11).
2.
Joanna, geboren op 08‑03‑1780 te Schijndel, overleden op 25‑01‑1855 te Schijndel op 74-jarige leeftijd.
Toen Joanna stierf was ze rentenierster en al weduwe van Martinus Jansen.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 17‑01‑1822.
Echtgenoot is Martinus Jansen.
Toen Martinus met Joanna trouwde was hij weduwnaar van Maria Smits.
3.
Joannes (Jan) (zie VI.16).
4.
Lambertus, geboren op 11‑12‑1781 te Schijndel, overleden op 09‑12‑1790 te Schijndel op 8-jarige leeftijd.
5.
Anna Maria, geboren op 27‑03‑1784 te Schijndel, overleden op 29‑03‑1787 te Schijndel op 3-jarige leeftijd.
6.
Henrica, geboren op 01‑09‑1785 te Schijndel.
7.
Martinus, geboren op 08‑09‑1787 te Schijndel.
8.
Christianus, geboren op 13‑07‑1790 te Schijndel, overleden op 21‑07‑1855 te Berlicum op 65-jarige leeftijd.
9.
Lambertus (zie VI.23).

V.16
Rutgerius (Rutger) Aarts, geboren op 21‑03‑1736 te Sint Oedenrode, overleden op 06‑10‑1800 te Sint Oedenrode op 64-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus (Aart) Aarts (Aart Jan Aarts) (zie IV.15) en Maria Adrianus van de Wijdeven.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10‑02‑1765 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Maria Willems van Rooij, dochter van Wilhelmus Willems van Rooij en Maria Kluytmans.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus Rut (zie VI.26).
2.
Martinus Rut (zie VI.29).

V.27
Lambertus Aarts, geboren op 13‑11‑1751 te Sint Oedenrode, zoon van Arnoldus (Aart) Aarts (Aart Jan Aarts) (zie IV.15) en Elisabeth Jansse van de Mosselaar.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 25‑04‑1779 te Sint Oedenrode.
Blijkens de uitgaande ontlastbrieven van de gemeente Sint Oedenrode nr.73-369 is hij afgegeschreven naar Liempde op 15 mei 1779.
Echtgenote is Catharina van Son Johansdr.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 17‑05‑1801 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Johanna Johannes Koolen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arnolda Arden, geboren op 28‑06‑1779 te Liempde, overleden op 30‑01‑1839 te Veghel op 59-jarige leeftijd.
De naam Arden staat zo geschreven in de documenten.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26‑01‑1800 te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is Jan Johannes van Rooij.
2.
Johannes (zie VI.33).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Catharina, geboren op 26‑02‑1802 te Sint Oedenrode, overleden op 29‑12‑1874 te Sint Oedenrode op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16‑06‑1837 te Sint Oedenrode.
Op 21 januari 1832 werd uit haar reeds een onwettig, levenloos kind geboren, genaamd Lamberdina.
Echtgenoot is Lambertus van de Rijt.
4.
Arnoldus, geboren op 23‑01‑1804 te Sint Oedenrode, overleden op 18‑04‑1805 op 1-jarige leeftijd.
De overlijdensdatum is niet zeker.
5.
Elisabeth, geboren op 17‑01‑1806 te Sint Oedenrode, overleden op 04‑05‑1889 te Sint Oedenrode op 83-jarige leeftijd.

V.32
Elisabeth Aart Jan Aarts, geboren op 03‑04‑1759 te Sint Oedenrode.
Volgens de uitgaande ontlastbrief Sint Oedenrode nr. 80-84 is zij op 11 september 1782 afgeschreven naar Best, met een nog minderjarig zoontje Joannes. Geboren te Sint Oedenrode op 18 juli 1782 als zoon van Laurentius Maesen, ook Laurens Neefs genaamd.
Dochter van Arnoldus (Aart) Aarts (Aart Jan Aarts) (zie IV.15) en Elisabeth Jansse van de Mosselaar.
Gehuwd.
Partner is Laurentius Maesen.
Hij werd ook Laurens Neefs genoemd.
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes Mmesen, geboren op 18‑07‑1782 te Sint Oedenrode.

V.35
Peter Christiaan Aarts, geboren op 02‑11‑1735 te Son, overleden op 30‑11‑1809 te Son op 74-jarige leeftijd, zoon van Christiaan Jan Aarts (zie IV.18) en Maria Janse.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑01‑1763 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Johanna Maria Antonia (Tony) van der Ven.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan (zie VI.40).
2.
Maria, geboren op 09‑12‑1765 te Son, overleden op 25‑08‑1843 te Sint Oedenrode op 77-jarige leeftijd.
Landbouwster.
Gehuwd.
Partner is Hendrik van Genugten.
3.
Elisabeth, geboren op 19‑11‑1767 te Son.
4.
Judocus, geboren op 30‑10‑1769 te Son.
5.
Joannes, geboren op 03‑06‑1772 te Son.
6.
Jan (zie VI.48).
7.
Catharina, geboren op 06‑02‑1775 te Son, overleden op 20‑06‑1808 te Son op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Jan Rooijakkers.
8.
Joanna, geboren op 19‑11‑1776 te Son.
9.
Joannes, geboren op 14‑06‑1782 te Son.

V.48
Catharina Aart Jan Aarts, geboren op 02‑10‑1748 te Nuenen, overleden op 13‑03‑1817 te Nuenen op 68-jarige leeftijd, dochter van Aart Jan Aarts ("Cuyten") (zie IV.24) en Catharina Hendrick Smulders.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21‑10‑1780 te Nuenen.
Echtgenoot is Willem de Wit.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus.
Uit dit huwelijk werd een zoon, Johan, geboren die R.K. priester werd te Halder.
Teneinde zijn studie aan het seminarie te Halder te kunnen bekostigen, verklaarde Catharina Aarts zich bij akte van 6 november 1810, borg te stellen voor haar zoon tot een bedrag van 150 gulden per jaar.
Priester.

V.56
Jan Aart Jan Aarts, overleden op 03‑02‑1798 te Son.
In 1789 was reeds een onwettige zoon, Martinus, geboren.
Terzake van deze onwettige zoon werd voor de schepenen van Nuenen een vaderschapsactie ingesteld door Johanna Donkers, teneinde verklaring te krijgen dat Aart Jan's zoon de vader van haar kind was.
De letterlijke tekst:
Compareerde Voor Ons Scheepenen in Nuenen Gerwen ondergenoemt Johanna Donkers oud omtrent vijff en twintig Jaren ongehuwde en meerderjarige Dogter van Antony Donkers woonende alhier, dewelke ter instantie en requisitie van de Wel.Ed.gest. Heer J.W. van Nouhuis Stadhouder deses Quartiers van Peelland voor de oprechte waarheid verklaart waar en waaragtig te zijn dat zij den tijd van circa anderhalff Jaar als dienstmeid is woonagtig geweest bij Aart Jan Aarts wonende alhier te Gerwen, dat deszelfs bij hem inwoonende zoon met name Jan Aart Jan Aarts over haar heeft verkeerten omgegaan, in zoo verre dat hij Jan Aarts door vriendelijke conversatiën en minnelijke aansoekinge en persuatiën haar comparante heeft weete te brengen dat hij met haar comparante vleeschelijke conversatie heeft gekregen en haar comparante geimpregneert en bevrugt oftgemaakt met kinde waer van Zij comparante op den agtienden December deses Jaer 1700 Neegentig ten huyse van haar vader is bevallen.
Verklarende zij comparante al verder dat zij met niemand anders dan met voorsch Jan Aarts eenige vleeschelijke conversaties heeft gehad en dienvolgende/ zoals zij comparante ook in Barensnood heeft verklaart/ dat niemand anders vader van 't voorsch. gebaarde kind is off niemand anders daer voor kend off weet op te geeven dan voorsch. Jan Aarts meerderjarige zoon van Aart Jan Aarts voornoemd.
Eyndigende zij comparante hier meede haar opregte verklaring, hebbende na duydelijke voorleesing daar bij gepersisteert geevende voor reedene van welweetenheid als in den text staat vermeld.
Beloovende deselve ten allen tijde des gerequireert met hijligen Eede te staven.Actum in Gerwen ten woonhuyse van de comparante mitsgaders in dispositie op heede den dertigsten December 1700 Neegentig.
Coram Dirk van Lieshout, Antony Smits en Goort de Greeff, Schepenen.
Dit is 't merk van de comparante + verklarende niet te kunnen schrijven. Testis
D. van Lieshout
Antony Smits
Goort de Greeff
A. den Besten.
Zoon van Aart Jan Aarts ("Cuyten") (zie IV.24) en Catharina Hendrick Smulders.
Gehuwd 1790.
Echtgenote is Johanna Donkers.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus, overleden op 29‑03‑1824 te Nuenen.
Gehuwd.
Partner is Johanna Maria van de Ven.

VI.4
Arnoldus Aarts, geboren op 12‑11‑1781 te Gerwen (getuige(n): Wilhelma de Vries en Arnoldus Hendrickx), overleden op 31‑08‑1861 te Nuenen op 79-jarige leeftijd.
In 1823 werd aan Arnoldus Aarts toebedeeld bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn overleden moeder:
"Een groesse, genaamd de Euwselaarakker in de straat te Gerwen en de navolgende goederen onder Breugel: een groes genaamd te Beerebroeken en de achterste half houtbosch in de Heivelde".
Zoon van Christiaan Aarts ("de Jongere") (zie V.5) en Luytje de Vries.
Landbouwer te Gerwen op het Laar.
Gehuwd.
Partner is Johanna Maria Daemen.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan (zie VII.1).
2.
Arnoldus, geboren op 12‑01‑1814 te Nuenen, overleden op 01‑12‑1881 te Nuenen op 67-jarige leeftijd.
Ongehuwd overleden.
3.
Maria, geboren op 24‑07‑1816 te Nuenen, overleden op 24‑02‑1882 te Nuenen op 65-jarige leeftijd.
Ongehuwd overleden.
4.
Willemijna, geboren op 20‑01‑1819 te Nuenen, overleden 1891 te Nuenen.
Gehuwd.
Partner is Willem Rooijakkers.
5.
Adriaan (zie VII.7).
6.
Loudina, geboren op 08‑04‑1825 te Nuenen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04‑07‑1860 te Nuenen.
Echtgenoot is Anthony Donkers.

VI.9
Peter Christiaan Aarts, geboren op 31‑01‑1791 te Gerwen (getuige(n): Johannes Hendriks en Lucia de Vries), overleden 1869 te Soerendonk, zoon van Christiaan Aarts ("de Jongere") (zie V.5) en Luytje de Vries.
Landbouwer eerst te Nuenen dan in Mierlo en later in Soerendonk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑06‑1816 te Nuenen.
Hij vestigde zich na zijn huwelijk achtereenvolgens als landbouwer te Mierlo en te Soerendonk.
Hij is de stichter van de vierde tak.

Echtgenote is Anna Maria van Engeland, dochter van Lucas van Engeland en Catharina Raaymakers.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan (zie VII.11).
2.
Lucas (zie VII.13).
3.
Laurens, geboren op 26‑02‑1823 te Tongelre, overleden op 08‑01‑1849 te Soerendonk op 25-jarige leeftijd.
4.
Johannes (zie VII.16).
5.
Catharina, geboren op 22‑05‑1828 te Mierlo, overleden op 25‑05‑1881 te Soerendonk op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Peter Vos.
6.
Wilhelmus (zie VII.20).

VI.11
Arnoldus Aarts, geboren op 11‑07‑1777 te Schijndel, overleden op 12‑01‑1854 te Schijndel op 76-jarige leeftijd.
Arnoldus, zoon van Jan werd geboren op 11 juli 1777, hij was dagloner en landbouwer. Wonende te Schijndel, gehucht de Borne Wijk R. nr. 423.
Hij huwde met Johanna van Liempd op 26 april 1812, dochter van Eimbert Gerrit van Liempd en Mechelina Goyaert Schoenmakers.
Weduwnaar geworden huwde Arnoldus op 28 juni 1834 met Anna Maria Voets.
Hij overleed te Schijndel op 12 januari 1854.
Zoon van Joannes Aert Jan Aerts Aarts (zie V.12) en Catharina Jansse van Heumen.
Dagloner en landbouwer.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 26‑04‑1812.
Echtgenote is Johanna van Liempd, dochter van Eimbert Gerrit van Liempd en Mechelina Goyaert Schoenmaker.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 28‑06‑1834.
Echtgenote is Anna Maria Voets.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Catharina, geboren op 06‑08‑1813 te Schijndel, overleden op 08‑03‑1817 te Schijndel op 3-jarige leeftijd.
2.
Mechelina, geboren op 07‑09‑1815 te Schijndel, overleden op 25‑11‑1873 op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Hendricus van den Heuvel.
3.
Christiaan, geboren op 16‑07‑1817 te Schijndel, overleden op 01‑03‑1897 te Schijndel op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22‑01‑1853 te Schijndel.
Echtgenote is Helena Steenbakkers, dochter van Hendrikus Steenbakkers en Johanna van der Linden.
4.
Johanna Maria, geboren op 01‑04‑1819 te Schijndel, overleden op 09‑12‑1883 te Schijndel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) 1853.
Echtgenoot is Martinus van der Zanden.
Gehuwd (2) 1863.
Echtgenoot is Hendricus Habraken.
5.
Emmerentiana, geboren op 04‑01‑1823 te Schijndel, overleden op 12‑09‑1889 te Schijndel op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd 1857.
Echtgenoot is Peter Verhagen.
6.
Wilhelmus (zie VII.32).

VI.16
Joannes (Jan) Aarts, geboren op 08‑03‑1780 te Schijndel, zoon van Joannes Aert Jan Aerts Aarts (zie V.12) en Catharina Jansse van Heumen.
Landbouwer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑05‑1805.
Echtgenote is Elisabeth Willem van den Vorstenbosch.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Aerts (zie VII.34).
2.
Wilhelmus (zie VII.36).
3.
Christiaan (zie VII.39).
4.
Matthijs (zie VII.41).
5.
Hendrikus (zie VII.43).
6.
Pieter, geboren op 24‑10‑1823 te Schijndel, overleden op 14‑04‑1827 te Schijndel op 3-jarige leeftijd.

VI.23
Lambertus Aarts, geboren op 04‑10‑1793 te Schijndel, overleden op 05‑10‑1868 te Den Bosch op 75-jarige leeftijd.
Lambertus, zoon van Jan werd geboren op 4 oktober 1793 te Schijndel.
Van beroep was hij dagloner.
Hij huwde ten eerste male te Heeswijk op 13 februari 1814 met Hendrina Verhagen welke overleed te Heeswijk op 4 mei 1820 en ten tweede male te Berghem op 19 maart 1822 met Maria van Oorschot, dochter van Joannes van Oorschot en Petronella Roelofs.
Zoon van Joannes Aert Jan Aerts Aarts (zie V.12) en Catharina Jansse van Heumen.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 13‑02‑1814 te Heeswijk.
Echtgenote is Hendrina Verhagen, overleden op 04‑05‑1820 te Heeswijk.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 19‑03‑1822 te Berghem.
Echtgenote is Maria van Oorschot, dochter van Joannes van Oorschot en Petronella Roelofs.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes (zie VII.46).
2.
Hendricus, geboren op 02‑08‑1818 te Heeswijk, overleden op 14‑02‑1879 te Sint Michielsgestel op 60-jarige leeftijd.
Hendricus is ongehuwd overleden.
Dienstknecht.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Petrus, geboren op 16‑04‑1822 te Heeswijk.
4.
Hermanus (zie VII.50).
5.
Christiaan (zie VII.52).

VI.26
Arnoldus Rut Aarts, geboren op 06‑06‑1780 te Sint Oedenrode, overleden op 05‑12‑1831 te Sint Oedenrode op 51-jarige leeftijd.
Op 1 juni 1808 is blijkens de uitgaande ontlastbrieven van Sint Oedenrode nr. 151 het gezin vertrokken naar Veghel.
Zoon van Rutgerius (Rutger) Aarts (zie V.16) en Maria Willems van Rooij.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 23‑11‑1800 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Anna Maria Kluytmans, 22 jaar oud, geboren op 12‑05‑1778, dochter van Hendricus Kluytmans en Henrica Habraken.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 24‑05‑1811 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Helena van der Hagen, dochter van Arnoldus van der Hagen en Agnes Raaijmakers.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Rutger, geboren op 03‑05‑1802 te Sint Oedenrode, overleden op 04‑01‑1832 te Sint Oedenrode op 29-jarige leeftijd.
Bouwman.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Anna Maria, geboren op 27‑03‑1812 te Veghel, overleden op 29‑03‑1812, 2 dagen oud.
3.
Anna Maria, geboren op 24‑04‑1814 te Veghel, overleden op 27‑06‑1860 te Sint Oedenrode op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04‑05‑1838 te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is Godefridus Merks.
4.
Agnes Aards, geboren op 16‑12‑1817 te Veghel, overleden op 11‑10‑1898 te Sint Oedenrode op 80-jarige leeftijd.
Let ook hier op het verschil in schrijfwijze van Agnes haar achternaam.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 27‑04‑1850 te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is Leonardus der Kinderen.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 25‑11‑1868.
Echtgenoot is Petrus van der Rijt.
5.
Maria, geboren op 27‑03‑1820 te Veghel, overleden op 07‑03‑1823 te Sint Oedenrode op 2-jarige leeftijd.
6.
Hendrikus (zie VII.62).
7.
Martinus, geboren op 24‑02‑1826 te Sint Oedenrode, overleden op 17‑04‑1834 te Sint Oedenrode op 8-jarige leeftijd.

VI.29
Martinus Rut Aarts, geboren op 20‑07‑1783 te Sint Oedenrode, overleden op 13‑01‑1834 te Sint Oedenrode op 50-jarige leeftijd, zoon van Rutgerius (Rutger) Aarts (zie V.16) en Maria Willems van Rooij.
Landbouwer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑10‑1806 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Mechelina van der Hagen, 24 jaar oud, geboren op 09‑01‑1782 te Son, dochter van Arnoldus van der Hagen en Onbekend.
Uit dit huwelijk:
1.
Rutger (zie VII.65).
2.
Martinus, geboren op 25‑10‑1809 te Sint Oedenrode, overleden op 26‑05‑1896 op 86-jarige leeftijd.
Landbouwer.
3.
Agnes, geboren op 28‑03‑1812 te Sint Oedenrode, overleden op 10‑05‑1814 te Sint Oedenrode op 2-jarige leeftijd.
4.
Naria Arts, geboren op 27‑03‑1814 te Sint Oedenrode, overleden op 31‑05‑1887 te Sint Oedenrode op 73-jarige leeftijd.
Let ook hier weer op een typische verschrijving (Naria Arts) van waarschijnlijk de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 13‑09‑1861 te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is Johannes van Hirtum.
5.
Andries (zie VII.72).
6.
Agnes, geboren op 25‑01‑1819 te Sint Oedenrode, overleden op 15‑07‑1819, 171 dagen oud.
7.
Arnoldus (zie VII.75).
8.
Agnes, geboren op 22‑04‑1823 te Sint Oedenrode, overleden op 02‑12‑1897 te Sint Oedenrode op 74-jarige leeftijd.

VI.33
Johannes Aarts, geboren op 14‑11‑1782 te Liempde, zoon van Lambertus Aarts (zie V.27) en Catharina van Son Johansdr.
Bouwmansknecht en laterin 1823 landbouwer.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 16‑02‑1821 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Paulina Vervoort, dochter van Adriaan Vervoort en Anna van Kleef.
Naaister.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan, geboren op 18‑03‑1822 te Sint Oedenrode, overleden op 15‑02‑1823, 334 dagen oud.
2.
Lambertus, geboren op 17‑04‑1824 te Sint Oedenrode, overleden op 11‑06‑1866 te Sint Oedenrode op 42-jarige leeftijd.
Landbouwer.
3.
Anna Maria, geboren op 22‑05‑1826 te Sint Oedenrode, overleden op 07‑02‑1895 te Sint Oedenrode op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Petrus van den Oever.
4.
Adriana, geboren op 04‑03‑1828 te Sint Oedenrode, overleden op 04‑03‑1829 te Sint Oedenrode op 1-jarige leeftijd.
5.
Adriaan, geboren op 08‑03‑1830 te Sint Oedenrode, overleden op 06‑10‑1902 te Sint Oedenrode op 72-jarige leeftijd.
Landbouwer.

VI.40
Christiaan Aarts, geboren op 31‑12‑1763 te St. Oedenrode, overleden op 04‑02‑1838 te Son op 74-jarige leeftijd, zoon van Peter Christiaan Aarts (zie V.35) en Johanna Maria Antonia (Tony) van der Ven.
Landbouwer.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 10‑02‑1793 te Nuenen.
Echtgenote is Johanna van Bijsterveld.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 08‑02‑1807 te Son.
Echtgenote is Allegonda van Lieshout.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Allegonda, geboren op 28‑02‑1795 te Nederwetten.
2.
Judocus (Joost) (zie VII.85).
3.
Petrus, geboren op 07‑10‑1797 te Son.
In 1818 was hij nog in leven, verdere gegevens onbekend.
Bouwman.
4.
Antonius, geboren op 10‑05‑1799 te St. Oedenrode, begraven op 01‑06‑1799, 22 dagen oud.
Waarschijnlijk in St. Oedenrode overleden en begraven als "kind Antonie Christiaan Aarts".
5.
Hendrikus, geboren op 13‑07‑1801 te St. Oedenrode, overleden op 25‑07‑1857 te Nuenen op 56-jarige leeftijd.
Hij werd door de Correctionele Rechtbank te Eindhoven op 18 november 1819 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 dagen wegens een eenvoudige mishandeling.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 05‑02‑1842 te Nuenen.
Echtgenote is Maria Anna Rooijakkers.
{Zij was eerder gehuwd rond 1840 met Hendrik Adriaans. Maria Anna was eerder weduwe van Hendrik Adriaans.}
6.
Joannes, geboren op 13‑07‑1801 te St. Oedenrode.
Verdere gegevens ontbreken. Waarschijnlijk vroeg overleden en was een tweeling met Hendrikus.
7.
Joanna, geboren op 11‑04‑1803 te St. Oedenrode, overleden op 05‑02‑1806 te Son op 2-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Joannes, geboren op 08‑05‑1808 te Son, overleden op 15‑09‑1881 te Son op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑10‑1832 te Son.
Echtgenote is Johanna de Vroom, dochter van Adriaan de Vroom en Antonetta Schippers.
9.
Jan, geboren op 01‑11‑1809 te Son, overleden op 04‑09‑1818 te Breughel op 8-jarige leeftijd.
10.
Piet, geboren in 1812 te Son, overleden op 25‑05‑1840 te Son.
Wever.

VI.48
Jan Aarts, geboren 1774 te Son, overleden op 06‑10‑1832 te Breugel, zoon van Peter Christiaan Aarts (zie V.35) en Johanna Maria Antonia (Tony) van der Ven.
Landbouwer.
Gehuwd op 25‑02‑1811.
Echtgenote is Petronella Velddekkers.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella, geboren op 28‑03‑1816 te Son, overleden op 20‑02‑1855 te Son op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd ten eerste male met Theodor Cuypers, zoon van Leonardus Cuypers en Dorothea Lijten.
Ten tweede male gehuwd met Johannes van Rooij.
2.
Hendrik (zie VII.98).

VII.1
Christiaan Aarts, geboren op 07‑08‑1812 te Nuenen, overleden op 06‑08‑1881 te Nuenen op 68-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Aarts (zie VI.4) en Johanna Maria Daemen.
Arbeider.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20‑05‑1843 te Nuenen.
Echtgenote is Ardina Cuijten.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodorus, geboren op 31‑01‑1846 te Nuenen, overleden op 05‑09‑1895 op 49-jarige leeftijd.
Ongehuwd overleden.
2.
Arnold, geboren op 19‑02‑1849 te Nuenen, overleden op 26‑02‑1850 te Nuenen op 1-jarige leeftijd.
3.
Arnold, geboren op 06‑11‑1850 te Nuenen, overleden op 30‑05‑1853 te Nuenen op 2-jarige leeftijd.
4.
Jan Cornelis, geboren op 24‑06‑1853 te Nuenen, overleden op 04‑06‑1891 te Nuenen op 37-jarige leeftijd.
Ongehuwd overleden.
Wever.
5.
Laurens, geboren op 28‑01‑1857 te Nuenen, overleden op 28‑02‑1857 te Nuenen, 31 dagen oud.

VII.7
Adriaan Aarts, geboren op 20‑10‑1821 te Nuenen, overleden 1886 te Nuenen, zoon van Arnoldus Aarts (zie VI.4) en Johanna Maria Daemen.
Landbouwer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04‑04‑1852 te Son.
Echtgenote is Johanna van Rooij, 26 jaar oud, geboren op 04‑04‑1826 te Son.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus, geboren op 21‑02‑1853 te Nuenen, overleden op 21‑02‑1853 te Nuenen, 0 dagen oud.
2.
Antonia, geboren op 13‑05‑1854 te Nuenen, overleden op 21‑01‑1921 te Tongelre op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28‑02‑1889 te Nuenen.
Echtgenoot is Jacob Leyten.
3.
Hendricus Johannes (zie VIII.9).
4.
Johanna Maria, geboren op 20‑09‑1857 te Nuenen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08‑06‑1892 te Mierlo.
Echtgenoot is Peter Gruyters.
5.
Maria, geboren op 24‑12‑1858 te Nuenen.
Gehuwd.
Partner is Antonius van Erp.
6.
Christina, geboren op 14‑10‑1860 te Nuenen, overleden op 14‑10‑1941 te Gerwen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑02‑1889 te Nuenen.
Echtgenoot is Johannes Donkers, 38 jaar oud, geboren op 08‑01‑1851 te Gerwen, overleden op 16‑07‑1929 te Gerwen op 78-jarige leeftijd.
7.
Lamberdina, geboren op 17‑09‑1862 te Gerwen, overleden op 20‑11‑1943 te Nuenen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑06‑1888 te Nuenen.
Echtgenoot is Johannes van den Nieuwenhof, 36 jaar oud, geboren op 25‑11‑1851 te Nuenen, overleden op 07‑01‑1937 te Nuenen op 85-jarige leeftijd.
8.
Elisabeth, geboren op 24‑06‑1865 te Gerwen, overleden op 15‑02‑1867 te Gerwen op 1-jarige leeftijd.

VII.11
Christiaan Aarts, geboren op 24‑04‑1817 te Nuenen, overleden op 25‑03‑1853 te Beek en Donk op 35-jarige leeftijd, zoon van Peter Christiaan Aarts (zie VI.9) en Anna Maria van Engeland.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26‑02‑1848 te Beek en Donk.
Echtgenote is Wilhelmina Verkuylen, 28 jaar oud, geboren op 28‑03‑1819 te Aarle-Rixtel, dochter van Hendrik Verkuylen en Catharina Smits.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika (Henske), geboren op 15‑01‑1848 te Maarheeze, overleden op 12‑02‑1946 te Beek en Donk op 98-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑05‑1873 te Beek en Donk.
Echtgenoot is Andreas Maas, 29 jaar oud, geboren op 29‑01‑1844 te Beek en Donk, overleden op 28‑12‑1921 te Beek en Donk op 77-jarige leeftijd.
2.
Anna Maria, geboren op 16‑02‑1851 te Maarheeze, overleden op 01‑08‑1860 te Beek en Donk op 9-jarige leeftijd.
3.
Christiaan (zie VIII.23).

VII.13
Lucas Aarts, geboren op 12‑02‑1821 te Tongelre, overleden op 15‑04‑1899 te Soerendonk op 78-jarige leeftijd, zoon van Peter Christiaan Aarts (zie VI.9) en Anna Maria van Engeland.
Gehuwd.
Partner is Allegonda van Rooij.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannus, geboren op 28‑10‑1850, overleden op 16‑12‑1850, 49 dagen oud.

VII.16
Johannes Aarts, geboren op 04‑11‑1825 te Mierlo.
Het gezin is op 02-06-1878 naar Valkenswaard vertrokken.
Zoon van Peter Christiaan Aarts (zie VI.9) en Anna Maria van Engeland.
Landbouwer te Soerendonk.
Gehuwd.
Partner is Maria Franssen.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika, geboren op 16‑02‑1864 te Soerendonk, overleden op 24‑06‑1865 te Soerendonk op 1-jarige leeftijd.
2.
Peter Johannes, geboren op 11‑02‑1866 te Soerendonk.
3.
Allegonda, geboren op 11‑06‑1868 te Soerendonk, overleden op 14‑04‑1947 te Soerendonk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Hendrik van de Laar.
4.
Wilhelmina, geboren op 08‑06‑1873 te Borkel, overleden op 01‑02‑1875 te Borkel op 1-jarige leeftijd.
5.
Christiaan, geboren op 07‑11‑1875 te Borkel, overleden op 07‑01‑1898 te Borkel op 22-jarige leeftijd.
6.
Michaël.

VII.20
Wilhelmus Aarts, geboren op 04‑11‑1830 te Mierlo, overleden op 28‑11‑1896 te Borkel op 66-jarige leeftijd, zoon van Peter Christiaan Aarts (zie VI.9) en Anna Maria van Engeland.
Landbouwer.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11‑01‑1862 te Soerendonk.
Echtgenote is Elisabeth Broers, 26 jaar oud, geboren op 09‑11‑1835 te Soerendonk.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodorus, geboren op 15‑11‑1862 te Soerendonk, overleden op 14‑07‑1932 te Bergeyk op 69-jarige leeftijd.
Beide huwelijken zijn kinderloos gebleven.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 19‑09‑1890 te Valkenswaard.
Echtgenote is Catharina Cornelia Schenkels.
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op 19‑02‑1930 te Bergeyk.
Echtgenote is Margaretha van der Velden.
2.
Peterus (zie VIII.36).
3.
Anna Maria, geboren op 28‑11‑1866 te Soerendonk, overleden op 03‑04‑1941 te Soerendonk op 74-jarige leeftijd.
Dit gezin is op 9 december 1905 verhuisd naar Riethoven.
Gehuwd.
Partner is Johannes Proost.
4.
Antonius, geboren op 06‑12‑1868 te Soerendonk.
Gehuwd.
Partner is Maria Elisabeth Claes, geboren op 09‑01‑1875 te Peer (België), overleden op 04‑06‑1953 te Strijp (Eindhoven) op 78-jarige leeftijd.
5.
Martina (zie VIII.43).
6.
Christiaan (zie VIII.44).
7.
Johannes (zie VIII.46).

VII.32
Wilhelmus Aarts, geboren op 13‑01‑1826 te Schijndel, overleden op 05‑12‑1889 te Heesch op 63-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Aarts (zie VI.11) en Johanna van Liempd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30‑01‑1858 te Geffen.
Echtgenote is Wilhelmina Stakkers, 29 jaar oud, geboren op 29‑10‑1828, overleden op 27‑01‑1882 op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria, geboren op 19‑02‑1859 te Nistelrode.
2.
Adrianus, geboren op 19‑03‑1862 te Nistelrode.
3.
Johanna, geboren op 04‑05‑1863 te Nistelrode, overleden op 08‑06‑1863 te Nistelrode, 35 dagen oud.
4.
Johannes, geboren op 19‑04‑1864 te Nistelrode, overleden op 11‑05‑1864 te Nistelrode, 22 dagen oud.
5.
Hendrikus, geboren op 04‑07‑1865, overleden op 18‑08‑1865 te Nistelrode, 45 dagen oud.
6.
Hendrikus, geboren op 24‑09‑1871 te Nistelrode, overleden op 28‑10‑1871 te Nistelrode, 34 dagen oud.

VII.34
Johannes Aerts, geboren op 24‑09‑1806 te Schijndel, overleden op 10‑08‑1879 te Schijndel op 72-jarige leeftijd.
Ook bij Johannes staat er de variant Aerts als zijn achternaam in de officiële documenten.
Zoon van Joannes (Jan) Aarts (zie VI.16) en Elisabeth Willem van den Vorstenbosch.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24‑05‑1838 te Schijndel.
Echtgenote is Hendrien van der Heyden.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Aarts, geboren op 09‑04‑1839 te Schijndel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑02‑1865 te Schijndel.
Echtgenoot is Martinus van den Bersselaar, 32 jaar oud, geboren op 16‑08‑1832 te Schijndel, zoon van Francis van den Bersselaar en Antonet van den Boogaart.
2.
Elisabeth Aarts (zie VIII.57).
3.
Martinus Aarts, geboren op 11‑01‑1844 te Schijndel.
4.
Petronella Aarts, geboren op 01‑10‑1845 te Sint Oedenrode.
5.
Johanna Maria Aarts, geboren op 27‑10‑1849 te Schijndel, overleden op 15‑01‑1924 te Schijndel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑06‑1876 te Schijndel.
Echtgenoot is Johannes Hoogzaad, zoon van Jacob Hoogzaad en Willemijn de Laat.
Hoepelmaker.

VII.36
Wilhelmus Aarts, geboren op 01‑06‑1810 te Schijndel, overleden 1891 te Uden.
Hij woonde te Schijndel Wijk L.
Zoon van Joannes (Jan) Aarts (zie VI.16) en Elisabeth Willem van den Vorstenbosch.
Landbouwer, later klompenmaker en tenslotte vanaf 1843 weer landbouwer.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 27‑01‑1835 te Schijndel.
Echtgenote is Emmerentiana Goyaerts.
Gehuwd (2) op 66-jarige leeftijd op 20‑01‑1877 te Uden.
Echtgenote is Petronella van de Burgt.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Henricus, geboren op 17‑07‑1838 te Schijndel, overleden op 13‑08‑1838 te Schijndel, 27 dagen oud.
2.
Hendrika, geboren op 02‑10‑1839 te Schijndel.
3.
Elisabeth, geboren op 21‑05‑1841 te Schijndel, overleden op 11‑01‑1842, 235 dagen oud.
4.
Lambertus, geboren op 06‑02‑1843 te Schijndel, overleden op 11‑07‑1874 te Nistelrode op 31-jarige leeftijd.
Hij was ongehuwd.
5.
Pieter, geboren op 29‑01‑1845 te Schijndel, overleden op 14‑06‑1852 te Schijndel op 7-jarige leeftijd.
6.
Johanna, geboren op 23‑02‑1846 te Schijndel, overleden op 06‑04‑1846 te Schijndel, 42 dagen oud.
7.
Johanna, geboren op 01‑03‑1847 te Schijndel, overleden op 22‑03‑1847 te Schijndel, 21 dagen oud.
8.
Johanna, geboren op 05‑05‑1848 te Schijndel, overleden op 22‑04‑1890 te Zeeland op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18‑11‑1875 te Nistelrode.
Echtgenoot is Gerardus van Steenbergen, 34 jaar oud, geboren op 10‑01‑1841 te Nistelrode, overleden op 11‑10‑1915 te Herpen op 74-jarige leeftijd.
9.
Adriaan, geboren op 16‑04‑1851 te Schijndel, overleden op 04‑05‑1851 te Schijndel, 18 dagen oud.
10.
Pieter, geboren op 14‑05‑1853 te Schijndel, overleden op 27‑05‑1853 te Schijndel, 13 dagen oud.

VII.39
Christiaan Aarts, geboren op 31‑10‑1816 te Schijndel, overleden op 28‑11‑1861 te Liempde op 45-jarige leeftijd, zoon van Joannes (Jan) Aarts (zie VI.16) en Elisabeth Willem van den Vorstenbosch.
Arbeider.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 19‑01‑1860 te Boxtel.
Echtgenote is Elisabeth van Lieshout.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren op 13‑05‑1860 te Liempde, overleden op 24‑06‑1878 te Veghel op 18-jarige leeftijd.
2.
Christiena, geboren op 27‑01‑1862 te Veghel.

VII.41
Matthijs Aarts, geboren op 27‑12‑1818 te Schijndel, overleden op 28‑07‑1884 te Veghel op 65-jarige leeftijd.
Hij was aanvankelijk landbouwer, wonende te Veghel op het Zandveld. Woonde in 1875 in Breda en was tenslotte spoorwegbeamte in Bakel.
Zoon van Joannes (Jan) Aarts (zie VI.16) en Elisabeth Willem van den Vorstenbosch.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03‑05‑1850 te Veghel.
Echtgenote is Johanna Maria van de Rijt, 29 jaar oud, geboren op 23‑11‑1820 te Veghel, overleden op 11‑06‑1861 te Veghel op 40-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, geboren op 15‑03‑1851 te Veghel, overleden op 28‑05‑1919 te Woensel op 68-jarige leeftijd.
Dienstmeid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑02‑1875 te Veghel.
Echtgenoot is Gerardus van de Camp, 32 jaar oud, geboren op 05‑02‑1842 te Megen, zoon van Benedictus van de Camp en Anna Maria de Klyn.
Bouwmansknecht.
2.
Hendrica, geboren op 27‑09‑1852 te Veghel.
In juli 1872 afgevoerd naar Uden.
3.
Gerardus (zie VIII.78).
4.
Joannes, geboren op 12‑12‑1855 te Veghel, overleden op 30‑01‑1857 te Veghel op 1-jarige leeftijd.
5.
Petrus, geboren op 11‑12‑1856 te Veghel, overleden op 21‑02‑1923 te Veghel op 66-jarige leeftijd.
Landbouwer.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 11‑02‑1901 te Schijndel.
Echtgenote is Hendrika Plaat, dochter van Hendricus Plaat en Hendrika van Oirschot.
Landbouwster.
6.
Johannes (zie VIII.83).

VII.43
Hendrikus Aarts, geboren op 16‑03‑1821 te Schijndel, overleden op 30‑10‑1859 te Oegstgeest op 38-jarige leeftijd.
Hendricus overleed te Oegstgeest op 30 oktober 1859 toen hij daar als militair was gelegerd.
Zoon van Joannes (Jan) Aarts (zie VI.16) en Elisabeth Willem van den Vorstenbosch.
Dagloner.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑12‑1841 te Schijndel.
Echtgenote is Hendrien Verhagen.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus, geboren op 24‑12‑1842 te Schijndel.
Verdere gegevens ontbreken.
2.
Johanna, geboren op 19‑08‑1844 te Schijndel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04‑10‑1873 te Schijndel.
Echtgenoot is Hubertus van Schijndel, zoon van Michiel van Schijndel en Johanna van Heertum.
Klompenmaker.
3.
Johannes (zie VIII.89).
4.
Jordanus (zie VIII.91).
5.
Hendrika, geboren op 06‑07‑1854 te Schijndel, overleden op 08‑03‑1931 te Eerde Veghel op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑06‑1876 te Schijndel.
Echtgenoot is Christiaan van de Vorstenbosch, zoon van Johannes van de Vorstenbosch en Elisabeth van den Heuvel.
Voerman.
6.
Pietronel, geboren op 06‑07‑1858 te Schijndel, overleden op 26‑12‑1881 te Schijndel op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑05‑1881.
Echtgenoot is Johannes de Bever, 25 jaar oud, geboren op 26‑08‑1855 te Schijndel, overleden op 17‑03‑1927 te Schijndel op 71-jarige leeftijd, zoon van Johannes de Bever en Anna Maria Voets.

VII.46
Johannes Aarts, geboren op 19‑01‑1815 te Heeswijk, overleden op 05‑11‑1866 te Schijndel op 51-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Aarts (zie VI.23) en Hendrina Verhagen.
Bouwman in 1853 en arbeider in 1855.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20‑04‑1846 te Ginneken.
Echtgenote is Jacoba van de Graaf, geboren 1818 te Meerle (Belgie), overleden op 07‑02‑1883 te Schijndel.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus, geboren op 12‑11‑1846 te Ginneken, overleden op 10‑12‑1910 te Hilvarenbeek op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Johanna Maria Luijken.
2.
Adriana Maria Arts, geboren op 30‑10‑1847 te Ginneken.
Ook hier staat niet de naam Aarts maar de naam Arts in de officiële documenten. Het kan een schrijffout zijn van de betreffende ambtenaar of zoals gebruikelijk in die tijd de fonetische weergave. Deze fonetische fouten kwamen vaak voor en de meeste mensen konden gewoonweg niet lezen en dus controleren of hun naam wel correct geschreven werd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑02‑1875 te Dinther.
Echtgenoot is Adrianus Verhoeven, 28 jaar oud, geboren op 23‑02‑1846 te Uden, zoon van Petrus Verhoeven en Berdina van Rossum.
Dienstknecht.
3.
Adrianus Arts (zie VIII.101).
4.
Hendricus Arts, geboren op 14‑10‑1850 te Ginneken.
Waarschijnlijk jong gestorven. In vroeger tijden was kindersterfte enorm veel meer voorkomend dan heden ten dage. De mindere hygiëne was hier zeker voor een groot deel debet aan. Vaak ziet men dat kinderen slechts een maand of een jaar oud zijn als ze overlijden. Werd er na het overlijden van een kind nog een kind geboren, dan kreeg deze nieuwe boreling bijna altijd de naam of een naamsvariant van het gestorven kind.
Als u binnen een gezin leest dat er meer dan een keer dezelfde naam voorkomt, dan duidt dit bijna altijd op het overlijden van een vroeger kind.
5.
Hendrikus Arts (zie VIII.104).

VII.50
Hermanus Aarts, geboren op 03‑05‑1823 te Heeswijk, overleden op 07‑05‑1897 te Woensel op 74-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Aarts (zie VI.23) en Maria van Oorschot.
Hoofonderwijzer.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 02‑06‑1868 te Woensel.
Echtgenote is Maria van Kemenade.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina, geboren op 20‑01‑1870 te Woensel, overleden op 25‑10‑1911 te Woensel op 41-jarige leeftijd.
Zij was ongehuwd.
2.
Anna Maria, geboren op 14‑01‑1871 te Woensel.
3.
Karel, geboren op 11‑07‑1873 te Woensel.
In 1905 afgeschreven naar Tilburg.
4.
Martinus, geboren op 06‑05‑1876 te Woensel.
In 1890 afgeschreven naar Reusel.
5.
Hendrica, geboren op 20‑07‑1879 te Woensel.
Gehuwd 1905 te Woensel.
Echtgenoot is M.F. Bonaerts.
6.
Christiaan, geboren op 31‑07‑1881 te Woensel.
In 1909 afgeschreven naar 's Hertogenbosch.

VII.52
Christiaan Aarts, geboren op 25‑01‑1825 te Berghem, overleden op 09‑01‑1862 te Dinther op 36-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Aarts (zie VI.23) en Maria van Oorschot.
Gehuwd.
Partner is Allegonda van Lieshout.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus, geboren op 23‑10‑1851 te Dinther.
2.
Martinus, geboren op 04‑11‑1852 te Dinther, overleden op 07‑07‑1874 te Dinther op 21-jarige leeftijd.
Martinus is op 7 juli 1874 verdronken nabij de Kilsdonk te Dinther. Hij was ongehuwd.
Dienstknecht.
3.
Cornelis (zie VIII.115).
4.
Theodorus, geboren op 08‑05‑1855 te Dinther, overleden op 24‑06‑1876 te 's Hertogenbosch op 21-jarige leeftijd.
Hij was ongehuwd.
Dienstknecht.
5.
Anna Maria, geboren op 13‑08‑1856 te Dinther, overleden op 10‑08‑1858 te Dinther op 1-jarige leeftijd.
6.
Andreas, geboren op 31‑01‑1859 te Dinther, overleden op 31‑01‑1859 te Dinther, 0 dagen oud.
7.
Anna Johanna, geboren op 05‑07‑1860 te Dinther.

VII.62
Hendrikus Aarts, geboren op 26‑07‑1822 te Sint Oedenrode, overleden op 18‑07‑1892 te Sint Oedenrode op 69-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Rut Aarts (zie VI.26) en Helena van der Hagen.
Landbouwer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01‑10‑1850.
Echtgenote is Elisabeth van de Laar, 25 jaar oud, geboren op 17‑12‑1824 te Liempde, overleden op 30‑12‑1895 te Sint Oedenrode op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika, geboren op 03‑03‑1851 te Sint Oedenrode, overleden op 26‑01‑1912 te Sint Oedenrode op 60-jarige leeftijd.
2.
Arnoldus, geboren op 04‑03‑1853 te Sint Oedenrode, overleden op 13‑07‑1899 te Sint Oedenrode op 46-jarige leeftijd.
3.
Wilhelmus Hendrikus (zie VIII.123).
4.
Helena, geboren op 23‑08‑1858 te Sint Oedenrode, overleden op 30‑05‑1931 te Groesbeek op 72-jarige leeftijd.
Helena was Religieuse. Haar kloosternaam was Maria Leocardia. Ingetreden in de Congregatie der Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borrameus te Trier op 26 september 1881.
Zij ontving het Religieuse kleed op 15 oktober 1882 en werd geprofest op 24 april 1887.
Religieuse.
5.
Martinus, geboren op 13‑05‑1861 te Sint Oedenrode, overleden op 14‑06‑1934 te Nijnsel op 73-jarige leeftijd.
6.
Petronella, geboren op 08‑06‑1863 te Sint Oedenrode, overleden op 16‑08‑1863, 69 dagen oud.
7.
Petronella, geboren op 04‑01‑1865 te Sint Oedenrode, overleden op 21‑02‑1940 te Sint Oedenrode op 75-jarige leeftijd.
Zij was ongehuwd.
8.
Josephus Petrus Paulus, geboren op 01‑07‑1867 te Sint Oedenrode, overleden op 24‑03‑1949 te Sint Oedenrode op 81-jarige leeftijd.
Hij was ongehuwd.

VII.65
Rutger Aarts, geboren op 03‑05‑1807 te Sint Oedenrode, overleden op 26‑04‑1869 te Sint Oedenrode op 61-jarige leeftijd, zoon van Martinus Rut Aarts (zie VI.29) en Mechelina van der Hagen.
Landbouwer.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 23‑06‑1839 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Lamberdina Hurx.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 07‑09‑1854 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Johanna Maria Habraken.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Martinus Marius, geboren op 10‑11‑1841 te Sint Oedenrode, overleden op 03‑09‑1895 te St.Louis (USA) op 53-jarige leeftijd.
Martinus was lid der Societeit van Jesus (Jezuit). Hij werd Priester gewijd op 15-06-1867. Daarna is hij naar Noord Amerika vertrokken en daar te Florissant, staat Missouri bij de P.P. Jesuiten in het Noviciaat getreden op 26 september 1867.
Op 15 augustus 1881 legde hij de plechtige beloften af. Gedurende een aantal jaren was hij ook Professor der filosofie aan de Universteit van St. Louis in de staat Missouri.
Hij is op 3 september 1895 in de Universiteit overleden.
Priester Missionaris.
2.
Maria, geboren op 17‑11‑1842 te Sint Oedenrode, overleden op 25‑08‑1843, 281 dagen oud.

VII.72
Andries Aarts, geboren op 14‑09‑1816 te Sint Oedenrode, overleden op 15‑01‑1861 te Sint Oedenrode op 44-jarige leeftijd, zoon van Martinus Rut Aarts (zie VI.29) en Mechelina van der Hagen.
Landbouwer.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑02‑1843 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Hendrina Versantvoort.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus, geboren op 01‑07‑1844 te Sint Oedenrode, overleden op 19‑07‑1844, 18 dagen oud.
2.
Wilhelmina, geboren op 25‑07‑1845 te Sint Oedenrode, overleden op 19‑11‑1927 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
Haar kloosternaam was Zuster Bartholomea. Zij is gestorven in het St. Jacobgesticht te Amsterdam.
Religieuse.
3.
Mechelina, geboren op 25‑06‑1847 te Sint Oedenrode, overleden op 09‑04‑1919 te Moergestel op 71-jarige leeftijd.
Mechelina nam de naam Zuster Maria Nonna aan. Zij ontving het religieuse kleed op 20-11-1860 en werd geprofest op 29-06-1873.
Zij is overleden in het Liefdegesticht St. Stanislaus in Moergestel en begraven op het kloosterkerkhof aldaar.
Religieuse.
4.
Martinus (zie VIII.135).
5.
Thomas, geboren op 16‑08‑1850 te Sint Oedenrode, overleden op 30‑12‑1921 te Sint Oedenrode op 71-jarige leeftijd.
6.
Lamberdina, geboren op 24‑07‑1852 te Sint Oedenrode, overleden op 01‑02‑1913 te Sint Oedenrode op 60-jarige leeftijd.
7.
Hendrikus, geboren op 07‑09‑1853 te Sint Oedenrode, overleden op 23‑02‑1873 te Sint Oedenrode op 19-jarige leeftijd.
8.
Arnoldus, geboren op 17‑03‑1857 te Sint Oedenrode, overleden op 30‑04‑1867 te Sint Oedenrode op 10-jarige leeftijd.

VII.75
Arnoldus Aarts, geboren op 19‑05‑1820 te Sint Oedenrode, overleden op 31‑01‑1908 te Sint Oedenrode op 87-jarige leeftijd, zoon van Martinus Rut Aarts (zie VI.29) en Mechelina van der Hagen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑05‑1846 te Sint Oedenrode.
Op 10 mei 1896 heeft dit echtpaar het Gouden Huwelijksfeest gevierd, iets wat zeker in die tijd zeker geen gebruikelijk verschijnsel was.
Echtgenote is Lamberdina van der Hagen, 27 jaar oud, geboren op 12‑04‑1819 te Sint Oedenrode, overleden op 05‑04‑1897 te Sint Oedenrode op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus (zie VIII.141).
2.
Barbara, geboren op 19‑04‑1848 te Sint Oedenrode, overleden op 29‑04‑1911 te Sint Oedenrode op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑05‑1877.
Echtgenoot is Petrus Vermeldtfoort, zoon van Johannes Vermeldtfoort en Christina van de Rijt.
3.
Mechelina, geboren op 26‑12‑1849 te Sint Oedenrode, overleden op 30‑08‑1935 te Engelen op 85-jarige leeftijd.
De kloosternaam van Mechelina was Zuster Marie Modesta. Zij was lid van de Scciëteit J.S.J. Sociëteit van Jesus, Maria en Josef. Zij is op 7 februari 1869 tot de congregatie toegetreden.
Religieuse.
4.
Lamberdina, geboren op 29‑04‑1853 te Sint Oedenrode, overleden op 19‑08‑1923 te Sint Oedenrode op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10‑06‑1887.
Echtgenoot is Gerardus Vermeldtfoort, 34 jaar oud, geboren op 16‑03‑1853, overleden op 29‑06‑1929 op 76-jarige leeftijd.
5.
Johannes (zie VIII.148).
6.
Johannes (zie VIII.150).

VII.85
Judocus (Joost) Aarts, geboren op 14‑05‑1796 te Nederwetten, overleden op 05‑11‑1880 te Breughel op 84-jarige leeftijd, zoon van Christiaan Aarts (zie VI.40) en Johanna van Bijsterveld.
Landbouwer.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19‑07‑1818 te Breughel.
Echtgenote is Johanna Verhagen, dochter van Lambert Verhagen en Lambertina van Rooy.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina, geboren op 25‑11‑1818 te Son.
Vertrokken naar Nuenen op 31 maart 1854.
Gehuwd.
Partner is Antony Lommers, geboren op 11‑04‑1808 te Son.
2.
Johanna, geboren op 24‑11‑1820 te Son.
Gehuwd.
Partner is Antony van Rooij.
Vertrokken naar St. Oedenrode op 13 mei 1875.
3.
Lamberdina, geboren op 07‑06‑1823 te Son, overleden op 13‑03‑1828 te Son op 4-jarige leeftijd.
4.
Johanna Maria, geboren op 05‑05‑1825 te Son, overleden op 15‑04‑1901 te Son op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Wilhelmus van Diest, geboren op 11‑02‑1824 te Breughel.
5.
Petronella, geboren op 16‑10‑1827 te Son, overleden op 22‑12‑1912 te Son op 85-jarige leeftijd.
6.
Lambertus (zie VIII.160).

VII.98
Hendrik Aarts, geboren op 16‑11‑1819 te Son, overleden op 14‑05‑1893 te Son op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan Aarts (zie VI.48) en Petronella Velddekkers.
Landbouwer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31‑10‑1845 te Son.
Echtgenote is Cornelia van Rooij, 22 jaar oud, geboren op 05‑08‑1823 te Son, overleden op 10‑07‑1860 te Son op 36-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geboren op 21‑07‑1848 te Son, overleden 1923 te Eindhoven.
Hij vestigde zich op 9 april 1873 te Woensel als dienstknecht.
Vertrokken op 19 mei 1900 naar Nuenen, waar hij inwoonde bij het gezin van zijn in 1899 overleden broer Petrus.
Hij stond toen ingeschreven in het bevolkingsregister als looiersknecht.
Vertrok naar Eindhoven in 1922, waar hij in 1923 ongehuwd overleed.
Dienstknecht en Looiersknecht.
2.
Theodora, geboren op 18‑01‑1850 te Son, overleden op 05‑03‑1850 te Son, 46 dagen oud.
3.
Petronella, geboren op 21‑05‑1851 te Breugel, overleden op 17‑09‑1876 te Rosmalen op 25-jarige leeftijd.
4.
Anna Maria, geboren op 09‑05‑1853 te Son, overleden op 07‑11‑1938 te Son op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd (1).
Partner is Martinus Koks.
Gehuwd (2).
Partner is Anthony van Leuven.
5.
Martinus, geboren op 18‑09‑1854 te Son, overleden op 10‑11‑1928 te Son op 74-jarige leeftijd.
Koster te Eerde.
6.
Petrus (zie VIII.169).
7.
Theodorus, geboren op 12‑05‑1857 te Son.
In het bevolkingsregister van de gemeente Son en Breugel 1860-1870 is hij nog opgenomen op het adres H 10 te Son als inwonende zoon bij zijn ouders.
Na 1870 is hij niet meer opgenomen. Hij is niet overleden te Son. Ingeschreven in het bevolkingsregister van St. Oedenrode in 1872.
8.
Johanna Maria, geboren op 07‑04‑1859 te Son, overleden op 05‑09‑1859 te Son, 151 dagen oud.

VIII.9
Hendricus Johannes Aarts, geboren op 17‑02‑1856 te Gerwen, overleden op 26‑12‑1945 te Nuenen op 89-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Aarts (zie VII.7) en Johanna van Rooij.
Pellenwever, landbouwer.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑05‑1882 te Nuenen.
Echtgenote is Jacoba van den Nieuwenhof, 23 jaar oud, geboren op 13‑11‑1858 te Nuenen, overleden op 15‑07‑1926 te Gerwen op 67-jarige leeftijd.
Pellenwever.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie IX.1).
2.
Petrus (zie IX.3).
3.
4.
Hendrika, geboren 1890 te Nuenen, overleden 1891 te Nuenen.
5.
6.
Maria, geboren op 23‑06‑1896 te Nuenen.
Gehuwd.
Partner is Bernardus van der Maat.
7.
Hendrika, geboren op 16‑07‑1897 te Nuenen, overleden op 28‑01‑1979 te Aarle Rixtel op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Theodorus van Kroonenburg.
8.
Arnoldus, geboren op 19‑10‑1898 te Nuenen, overleden op 15‑12‑1898 te Nuenen, 57 dagen oud.
9.
Lambertus Jozef (zie IX.16).
10.
Jacobus (zie IX.18).
11.
Antonius (zie IX.20).

VIII.23
Christiaan Aarts, geboren op 28‑06‑1853 te Beek en Donk, overleden op 24‑07‑1896 te Beek en Donk op 43-jarige leeftijd.
In 1888 vond de scheiding en deling plaats van de nalatenschap van de echtelieden Hendrick Verkuylen en Catharina Smits.
Dit waren de grootouders van Christiaan Aarts.
De acte van scheiding en deling werd opgemaakt ten overstaan van notaris M.G. van Kemenade te Gemert.
Aan Christiaan Aarts wordt bij die scheiding en deling toebedeeld:
"Onder de gemeente Beek en Donk: huizen, schuren, schop, stal, bakoven, erven, tuinen, bouwland, weiland, tezamen groot 14 hectaren,85 aren en 20 centiaren. En een onverdeeld derde gedeelte in een klamp grove tiend, omvattende de tiendplichtige streek genaamd "de kleine Rijdakker"; alsmede onder de gemeente Aarle-Rixtel een perceel weiland, groot 35 aren en 80 centiaren enz.".
Zoon van Christiaan Aarts (zie VII.11) en Wilhelmina Verkuylen.
Landbouwer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑05‑1882 te Beek en Donk.
Echtgenote is Hendrika Verbakel, geboren 1856 te Beek en Donk, overleden op 19‑05‑1899 te Beek en Donk, dochter van Hendrik Verbakel, Landbouwer, en Johanna van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan (zie IX.22).
2.
Johanna Maria, geboren op 09‑09‑1884 te Beek en Donk, overleden op 19‑09‑1931 te Lieshout op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Gerardus Lambertus Verbakel, geboren op 11‑01‑1888 te Lieshout, overleden op 27‑09‑1944 te Lieshout op 56-jarige leeftijd.
3.
Wilhelmina, geboren op 23‑09‑1887 te Beek en Donk, overleden op 30‑12‑1971 te Beek en Donk op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Adrianus Leonardus Verbakel, geboren op 18‑07‑1889 te Lieshout, overleden op 11‑08‑1962 te Lieshout op 73-jarige leeftijd.
4.
Hendrika Leonarda, geboren op 10‑02‑1891 te Beek en Donk, overleden op 21‑11‑1964 te Mariahout op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Martinus van de Laar, geboren op 06‑01‑1889 te Vught, overleden op 25‑05‑1969 te Boxtel op 80-jarige leeftijd.
5.
Johannes Gerardus, geboren op 13‑02‑1893 te Beek en Donk, overleden op 19‑12‑1973 te Mariahout op 80-jarige leeftijd, begraven op 22‑12‑1973 te Mariahout.
Gehuwd.
Partner is Gordina Maria van der Leen, geboren op 09‑07‑1893 te Gestel, overleden op 05‑07‑1973 te Bakel op 79-jarige leeftijd, begraven op 09‑07‑1973 te Mariahout.
6.
Hendrika Gertruda, geboren op 12‑11‑1895 te Beek en Donk, overleden op 22‑02‑1988 te Lieshout op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Johannes Bekx.

VIII.36
Peterus Aarts, geboren op 26‑10‑1864 te Soerendonk, overleden op 04‑12‑1942 te Valkenswaard op 78-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Aarts (zie VII.20) en Elisabeth Broers.
Landbouwer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09‑02‑1895 te Valkenswaard.
Echtgenote is Francisca de Graaff, 35 jaar oud, geboren op 13‑09‑1859 te Bergeyk, overleden op 29‑04‑1935 te Valkenswaard op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren op 27‑11‑1895 te Borkel, overleden op 30‑11‑1895 te Borkel, 3 dagen oud.
2.
Willem (zie IX.35).
3.
Antonie, geboren op 03‑03‑1899 te Borkel.
4.
Peter Johannes, geboren op 17‑12‑1900 te Borkel, overleden op 11‑01‑1901 te Borkel, 25 dagen oud.
5.
Christiaan (Christ) (zie IX.39).

VIII.43
Martina Aarts, geboren op 16‑11‑1870 te Soerendonk.
Dit gezin vertrok op 9 december 1905 naar Riethoven en op 31 januari 1916 naar Westerhoven.
Dochter van Wilhelmus Aarts (zie VII.20) en Elisabeth Broers.
Gehuwd.
Partner is Franciscus van den Boer.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus, geboren op 03‑12‑1899 te Borkel, overleden op 06‑12‑0899 te Borkel.

VIII.44
Christiaan Aarts, geboren op 29‑11‑1873 te Borkel, overleden op 31‑01‑1957 te Borkel op 83-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Aarts (zie VII.20) en Elisabeth Broers.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25‑02‑1905 te Valkenswaard.
Echtgenote is Adriana Jaspers, 41 jaar oud, geboren op 10‑03‑1863 te Borkel, overleden op 14‑01‑1951 te Borkel op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Petrus, geboren op 13‑01‑1906 te Borkel.
Gehuwd.
Partner is Gertrudis Vries, geboren op 05‑04‑1905 te Grathem, overleden op 11‑01‑1970 te Valkenswaard op 64-jarige leeftijd.
2.
Maria Anna, geboren op 27‑01‑1907 te Borkel.
3.
Maria Elisabeth, geboren op 01‑11‑1908 te Borkel.
4.
Petronella Maria, geboren op 16‑04‑1911 te Borkel.

VIII.46
Johannes Aarts, geboren op 04‑03‑1881 te Borkel, overleden op 04‑03‑1952 te Riethoven op 71-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Aarts (zie VII.20) en Elisabeth Broers.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23‑04‑1915 te Westerhoven.
Echtgenote is Maria Coppens, 31 jaar oud, geboren op 23‑10‑1883 te Dommelen.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus (zie IX.47).
2.
Elisabeth, geboren op 11‑10‑1918 te Riethoven, overleden op 11‑07‑1979 te Riethoven op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27‑04‑1947 te Riethoven.
Echtgenoot is Johannes Kamps, 33 jaar oud, geboren op 11‑06‑1913 te Riethoven, overleden op 14‑07‑1979 op 66-jarige leeftijd.
Johannes heeft 's morgens eerst zijn vrouw begraven en is diezelfde dag zelf ook gestorven.
3.
Martinus (zie IX.51).
4.
Maria, geboren op 30‑07‑1921 te Riethoven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑06‑1947 te Riethoven.
Dit echtpaar is op 18 mei 1953 naar Westerhoven vertrokken.
Echtgenoot is Petrus van den Berk.
5.
Petrus, geboren op 01‑10‑1923 te Riethoven, overleden op 22‑10‑1923 te Riethoven, 21 dagen oud.

VIII.57
Elisabeth Aarts, geboren op 22‑11‑1841 te Schijndel, overleden op 05‑09‑1919 te Sint Oedenrode op 77-jarige leeftijd, dochter van Johannes Aerts (zie VII.34) en Hendrien van der Heyden.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28‑05‑1870 te Schijndel.
Echtgenoot is Martinus Raaymakers.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika, geboren op 22‑02‑1869.
Hendrika, was een onwettige dochter en is bij het huwelijk van Elisabeth en Martinus gewettigd.

VIII.78
Gerardus Aarts, geboren op 27‑05‑1854 te Veghel, zoon van Matthijs Aarts (zie VII.41) en Johanna Maria van de Rijt.
Landbouwersknecht en later fabrieksarbeider te Woensel.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 27‑05‑1892 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Wilhelmina van Zon, dochter van Johannes van Zon en Anna Maria Moeskops.
Dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (zie IX.57).
2.
Adrianus Maria, geboren op 20‑10‑1896 te Sint Oedenrode, overleden op 15‑12‑1962 te 's Gravenhage op 66-jarige leeftijd.
Hij was ongehuwd.
3.
Martinus, geboren op 11‑12‑1899 te Sint Oedenrode.
4.
Gerardus Josephus (zie IX.61).

VIII.83
Johannes Aarts, geboren op 12‑11‑1858 te Veghel, overleden op 13‑09‑1934 te Eindhoven op 75-jarige leeftijd, zoon van Matthijs Aarts (zie VII.41) en Johanna Maria van de Rijt.
Landbouwer, wonende in het Wijbosch.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 18‑05‑1889 te Schijndel.
Echtgenote is Hendrica van Coll, dochter van Wilhelmus van Coll en Johanna van Stiphout.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 11‑08‑1896 te Son.
Echtgenote is Catharina van der Heyden, 30 jaar oud, geboren op 25‑03‑1866 te Son, overleden op 03‑01‑1926 te Eindhoven op 59-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Matthijs, geboren op 20‑01‑1891 te Schijndel, overleden op 12‑02‑1891, 23 dagen oud.
2.
Johannes (zie IX.64).
3.
Johanna, geboren op 27‑09‑1893 te Schijndel.
4.
Martha, geboren op 27‑10‑1894 te Schijndel.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Hendrikus (zie IX.68).
6.
Antonetta, geboren op 24‑12‑1898 te Schijndel, overleden op 16‑01‑1899, 23 dagen oud.
7.
Antonius (zie IX.72).

VIII.89
Johannes Aarts, geboren op 30‑01‑1847 te Schijndel, overleden op 25‑11‑1895 te Schijndel op 48-jarige leeftijd.
Hij woonde in het Elschot.
Zoon van Hendrikus Aarts (zie VII.43) en Hendrien Verhagen.
Dagloner.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02‑05‑1874 te Schijndel.
Echtgenote is Johanna Maria van Houtum, 22 jaar oud, geboren op 12‑07‑1851 te Schijndel, overleden op 11‑04‑1924 te Schijndel op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika, geboren op 26‑04‑1875 te Schijndel, overleden op 13‑12‑1950 te Schijndel op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13‑06‑1896 te Schijndel.
Echtgenoot is Johannes Sanders, 24 jaar oud, geboren op 23‑02‑1872 te Schijndel, overleden op 18‑02‑1944 te Schijndel op 71-jarige leeftijd, zoon van Martinus Sanders en Petronella Pigter.
Dienstknecht.
2.
Johannes (zie IX.77).
3.
Hendrikus, geboren op 03‑11‑1881 te Schijndel, overleden op 18‑08‑1961 te Schijndel op 79-jarige leeftijd.
4.
Johanna, geboren op 04‑05‑1884 te Schijndel, overleden op 24‑04‑1968 te 's Hertogenbosch op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14‑01‑1905 te Schijndel.
Echtgenoot is Johannes van Delft, 23 jaar oud, geboren op 30‑11‑1881 te Schijndel, overleden op 20‑04‑1962 te Schijndel op 80-jarige leeftijd.
5.
Jan Johannes, geboren op 01‑10‑1888 te Schijndel, overleden op 23‑10‑1945 te Schijndel op 57-jarige leeftijd.
6.
Johannes Henricus (zie IX.83).

VIII.91
Jordanus Aarts, geboren op 04‑03‑1850 te Schijndel, overleden op 10‑01‑1895 te Schijndel op 44-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Aarts (zie VII.43) en Hendrien Verhagen.
Dagloner, wonende in het Elschot.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27‑01‑1882 te Schijndel.
Echtgenote is Gijsberdina van Uden, 17 jaar oud, geboren op 19‑07‑1864 te Schijndel, overleden op 10‑03‑1944 te Schijndel op 79-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01‑02‑1896 te Schijndel met Adrianus van der Leest.}
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus, geboren op 10‑05‑1883 te Schijndel, overleden op 06‑01‑1884, 241 dagen oud.
2.
Hendrikus (zie IX.86).
3.
Wilhelmus (zie IX.88).
4.
Hendrika (zie IX.91).
5.
Dina, geboren op 02‑09‑1892 te Schijndel, overleden op 14‑03‑1895 te Schijndel op 2-jarige leeftijd.
6.
Jozina, geboren op 23‑10‑1894 te Schijndel, overleden op 08‑06‑1895 te Schijndel, 228 dagen oud.

VIII.101
Adrianus Arts, geboren op 23‑10‑1848 te Ginneken, zoon van Johannes Aarts (zie VII.46) en Jacoba van de Graaf.
Gehuwd 1879 te Schijndel.
Echtgenote is Adriana Essers.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus, geboren 1880 te Schijndel.
2.
Maria Jacoba, geboren 1882 te Schijndel.

VIII.104
Hendrikus Arts, geboren op 05‑03‑1855 te Ginneken.
Wonende aan het kanaal.
Zoon van Johannes Aarts (zie VII.46) en Jacoba van de Graaf.
Dagloner.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑02‑1884.
Echtgenote is Anthonia Verhallen.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodorus, geboren 1890 te Schijndel.
2.
Petrus, geboren 1891 te Schijndel.
3.
Petrus, geboren op 05‑03‑1894 te Schijndel.
4.
Petrus, geboren op 15‑02‑1895 te Schijndel.
5.
Petronella, geboren op 31‑03‑1896 te Schijndel.
6.
Johannes, geboren 1897 te Schijndel.
7.
Adrianus, geboren 1897 te Berlicum.
8.
Josina, geboren 1898 te Berlicum.
9.
Josina, geboren 1901 te Berlicum.

VIII.115
Cornelis Aarts, geboren op 10‑11‑1853 te Dinther.
Hij woonde aanvankelijk op het Hoogeinde en later op het Hezelaar te Veghel.
Zoon van Christiaan Aarts (zie VII.52) en Allegonda van Lieshout.
Dienstknecht en later in 1894 Schippersknecht.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11‑02‑1884 te Veghel.
Echtgenote is Helena van Eyndhoven.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Wilhelmus, geboren op 27‑10‑1884 te Veghel, overleden op 27‑04‑1887 te Veghel op 2-jarige leeftijd.
2.
Hermanus (zie IX.106).
3.
Adriana, geboren op 09‑12‑1887 te Veghel, overleden op 30‑03‑1888 te Veghel, 112 dagen oud.
4.
Antonetta Maria, geboren op 29‑01‑1889 te Veghel.
5.
Christiaan (zie IX.111).
6.
Allegonda, geboren op 19‑08‑1892 te Veghel, overleden op 03‑01‑1971 te Veghel op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Marianus van den Nieuwenhuizen, geboren op 12‑01‑1896, overleden op 23‑04‑1974 op 78-jarige leeftijd.
7.
Cornelis, geboren op 03‑10‑1894 te Veghel.
8.
Gerardus, geboren op 14‑09‑1899 te Veghel, overleden op 20‑05‑1971 te Veghel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑05‑1926 te Veghel.
Echtgenote is Elisabeth Josephina Bürger.

VIII.123
Wilhelmus Hendrikus Aarts, geboren op 02‑11‑1855 te Sint Oedenrode, overleden op 25‑10‑1894 te Sint Oedenrode op 38-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Aarts (zie VII.62) en Elisabeth van de Laar.
Landbouwer.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24‑07‑1891 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Anna van Maasakkers.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Josephus, geboren op 07‑03‑1892, overleden op 08‑03‑1892, 1 dag oud.
Gerardus en Elisabeth waren een tweeling. Zij zijn beiden slechts 1 dag oud overleden.
2.
Elisabeth Josephus, geboren op 07‑03‑1892, overleden op 08‑03‑1892, 1 dag oud.
3.
Hendrikus, geboren op 16‑01‑1893 te Sint Oedenrode, overleden op 16‑03‑1893, 59 dagen oud.

VIII.135
Martinus Aarts, geboren op 17‑01‑1849 te Sint Oedenrode, overleden op 04‑03‑1933 te Nijnsel op 84-jarige leeftijd.
Hij was landbouwer te Olland en later te Nijnsel.
Zoon van Andries Aarts (zie VII.72) en Hendrina Versantvoort.
Gehuwd.
Partner is Henrica de Koning, geboren op 12‑03‑1839 te Nijnsel, overleden op 16‑06‑1901 te Nijnsel op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Karel Joseph, geboren op 09‑10‑1187 te Sint Oedenrode, overleden op 19‑11‑1958 te Nijmegen op 771-jarige leeftijd.
Priester.
2.
Anna Maria, geboren op 13‑09‑1877 te Sint Oedenrode, overleden op 16‑02‑1954 te Sint Oedenrode op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Willem van de Ven, overleden op 11‑11‑1918 te Olland.

VIII.141
Martinus Aarts, geboren op 15‑02‑1847 te Sint Oedenrode, overleden op 11‑11‑1915 te Nijnsel op 68-jarige leeftijd.
Dit gezin woonde eerst op de Boschkant (1877) en later in 1880 op de oude Vrijheid.
Op zijn bidprentje staan de volgende gegevens:
Weldoener der Kerk, lid van het Parochiaal Kerkbestuur, erelid der Parochiale Altaarwacht en lid der Broederschap van den H. Antonius.
Zoon van Arnoldus Aarts (zie VII.75) en Lamberdina van der Hagen.
Landbouwer en wethouder in Sint Oedenrode.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26‑05‑1876.
Echtgenote is Maria Kluytmans, 27 jaar oud, geboren op 19‑04‑1849, overleden op 18‑03‑1938 op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnolda Maria, geboren op 16‑08‑1877 te Sint Oedenrode, overleden op 06‑03‑1963 te Best op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 08‑07‑1925 te Best.
Echtgenoot is Johannes Cornelius Brox, overleden op 01‑03‑1953 te Best.
Dit gezin woonde te Best in Wijk F.
2.
Johanna Maria, geboren op 19‑07‑1878 te Sint Oedenrode, overleden op 08‑01‑1906 te Sint Oedenrode op 27-jarige leeftijd.
Zij was ongehuwd.
3.
Johannes (zie IX.127).
4.
Lamberdina, geboren op 25‑05‑1880 te Sint Oedenrode, overleden op 23‑06‑1883 op 3-jarige leeftijd.
5.
Bernardus, geboren op 12‑06‑1883 te Sint Oedenrode, overleden op 08‑11‑1883, 149 dagen oud.
6.
Lamberdina, geboren op 15‑12‑1884 te Sint Oedenrode, overleden op 25‑09‑1916 te Best op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Joannes Scheepens.
7.
Rutger, geboren op 22‑03‑1886 te Sint Oedenrode, overleden op 16‑10‑1886, 208 dagen oud.
8.
Johanna, geboren op 06‑02‑1887 te Sint Oedenrode, overleden op 18‑09‑1970 te Sint Oedenrode op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07‑05‑1921 te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is Joseph Hurx, overleden op 04‑05‑1969.
9.
Adrianus (zie IX.136).
10.
Martinus Paulus, geboren op 01‑07‑1890 te Sint Oedenrode, overleden op 09‑08‑1890, 39 dagen oud.
11.
Maria Mechtilda, geboren op 28‑01‑1892 te Sint Oedenrode, overleden op 15‑02‑1892, 18 dagen oud.

VIII.148
Johannes Aarts, geboren op 15‑01‑1857 te Reek, overleden op 10‑11‑1909 te 's Hertogenbosch op 52-jarige leeftijd.
Hij was eerst landbouwer te Eversen in 1889 en later in 1893 in de Oude Vrijheid.
Zoon van Arnoldus Aarts (zie VII.75) en Lamberdina van der Hagen.
Landbouwer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑06‑1887 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Dorothea Victoria der Kinderen, 25 jaar oud, geboren op 08‑01‑1862 te Sint Oedenrode, overleden op 17‑10‑1932 te Sint Oedenrode op 70-jarige leeftijd, dochter van Willem der Kinderen en Anna Maria Kluytmans.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria, geboren op 10‑01‑1889 te Sint Oedenrode, overleden op 11‑09‑1954 te Sint Oedenrode op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Adrianus Bekkers.
2.
Wilhelmus (zie IX.142).
3.
Anna Maria, geboren op 28‑10‑1893 te Sint Oedenrode, overleden op 25‑04‑1976 te Veghel-Zijtaart op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Christiaan van de Ven.
4.
Arnoldus (zie IX.147).
5.
Johannes, geboren op 06‑05‑1899 te Sint Oedenrode, overleden op 19‑12‑1984 op 85-jarige leeftijd.
Op 26 december is Joannes vertrokken naar St. Michielsgestel en nadat hij gewijd is als R.K. Priester vertrokken naar Belgisch Congo als Missionaris.
Priester.
6.
Mechtilda Modesta, geboren op 09‑08‑1901 te Sint Oedenrode, overleden op 11‑06‑1990 op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Johannes Habraken, geboren op 09‑03‑1904, overleden op 01‑08‑1978 op 74-jarige leeftijd.
7.
Allegonda Maria Rosalina, geboren op 20‑12‑1904 te Sint Oedenrode, overleden op 07‑08‑1981 te Sint Oedenrode op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is Petrus van Vugt, geboren op 26‑08‑1899 te Vught.

VIII.150
Johannes Aarts, geboren op 12‑04‑1859 te Reek, zoon van Arnoldus Aarts (zie VII.75) en Lamberdina van der Hagen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16‑05‑1890 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Anna Maria Kluytmans, 28 jaar oud, geboren op 18‑10‑1861, overleden op 06‑10‑1939 op 77-jarige leeftijd, dochter van Martinus Kluytmans en Helena van de Rijt.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus, geboren op 08‑08‑1894 te Sint Oedenrode, overleden op 28‑07‑1978 te Nijnsel op 83-jarige leeftijd.
Hij vertrok op 6 augustus 1921 naar Best.
Gehuwd.
Partner is Anna van der Heyden, geboren op 11‑01‑1897, overleden op 01‑11‑1974 op 77-jarige leeftijd.
2.
Lamberdina Helena, geboren op 11‑09‑1895 te Sint Oedenrode, overleden op 02‑12‑1895, 82 dagen oud.
3.
Ardina Helena, geboren op 24‑01‑1898 te Sint Oedenrode.
Gehuwd.
Partner is Christianus van Kemenade, geboren op 26‑02‑1892, overleden op 24‑03‑1977 te Nijnsel op 85-jarige leeftijd.

VIII.160
Lambertus Aarts, geboren op 12‑05‑1829 te Son, overleden op 14‑03‑1903 te Veghel op 73-jarige leeftijd.
Lambertus woonde als klompenmaker op het Middengaal te Veghel.
Zoon van Judocus (Joost) Aarts (zie VII.85) en Johanna Verhagen.
Klompenmaker.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24‑05‑1862 te Veghel.
Echtgenote is Hendrica van der Heijden.
Uit dit huwelijk:
1.
Lamberdina, geboren op 09‑06‑1863 te Veghel, overleden op 06‑12‑1863 te Veghel, 180 dagen oud.
2.
Maria, geboren op 18‑05‑1864 te Veghel, overleden op 31‑01‑1945 te Milheeze op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31‑05‑1886 te Veghel.
Echtgenoot is Jacob (Jac) de Haas, 24 jaar oud, geboren op 25‑09‑1861 te Veghel, zoon van Willem de Haas en Johanna Maria Sauels.
3.
Lambertus, geboren op 23‑05‑1865 te Veghel, overleden op 23‑05‑1865 te Veghel, 0 dagen oud.
4.
Adrianus, geboren op 09‑08‑1866 te Veghel, overleden op 06‑05‑1945 te Veghel op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑06‑1896 te Veghel.
Echtgenote is Maria Sauëls, dochter van Petrus Sauels en Godefrida Donjacour.
5.
Wilhelmus (zie IX.165).
6.
Johanna, geboren op 30‑11‑1868 te Veghel, overleden op 26‑07‑1949 te Helmond op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02‑06‑1890 te Veghel.
Echtgenoot is Johannes van der Zanden, 27 jaar oud, geboren op 12‑04‑1863 te Veghel.
8.
Hendrica, geboren op 09‑09‑1871 te Veghel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑07‑1897 te Veghel.
Echtgenoot is Petrus van Boven, 24 jaar oud, geboren op 31‑12‑1872 te Veghel.

VIII.169
Petrus Aarts, geboren op 28‑02‑1856 te Son, overleden 1899 te Breugel, zoon van Hendrik Aarts (zie VII.98) en Cornelia van Rooij.
Landbouwer.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22‑05‑1891 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Lamberta Henrica van der Vleuten, 25 jaar oud, geboren op 28‑02‑1866 te Sint Oedenrode.
{Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11‑09‑1902 met Martinus Smits.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Maria, geboren op 24‑03‑1892 te Son, overleden op 20‑09‑1975 te Eindhoven op 83-jarige leeftijd.
Volgens de lichting militaire dienst van de gemeente Nuenen van 1912 van beroep landbouwer.
Landbouwer.
Gehuwd.
Partner is Catharina Maria Elisabeth van Tilburg.
2.
Johannes (zie IX.175).
3.
Hendrika, geboren op 03‑04‑1896 te Son, overleden op 24‑07‑1938 te Eindhoven op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Wilhelmus Antonius van der Velden, overleden op 17‑04‑1930.
4.
Henricus, geboren op 14‑02‑1899 te Son, overleden op 04‑02‑1940 te Eindhoven op 40-jarige leeftijd.
Op 5 maart 1901 met zijn ouders vertrokken naar Nuenen en ongehuwd overleden te Eindhoven op 4 februari 1940.

IX.1
Adrianus Aarts, geboren op 25‑04‑1885 te Nuenen, overleden op 30‑08‑1974 te Valkenswaard op 89-jarige leeftijd, zoon van Hendricus Johannes Aarts (zie VIII.9) en Jacoba van den Nieuwenhof, Pellenwever.
Pellenwever.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14‑04‑1921 te Nuenen.
Gehuwd voor de kerk op 20‑04‑1921 te Nuenen.
Sacramento juncti coramme et testibus, Nuenen 20 april 1921, J. van der Vleuten, Pastoor.
Het huwelijk is voltrokken ten overstaan van J. van der Vleuten, Pastoor, en getuigen op 20 april 1921.

Echtgenote is Helena Smulders, 24 jaar oud, geboren op 30‑09‑1896 te Nuenen, overleden op 09‑10‑1979 te Geldrop op 83-jarige leeftijd, dochter van Joannes Smulders en Antona van den Heuvel.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Johanna Cornelia, geboren op 16‑05‑1923 te Nuenen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑05‑1945 te Nuenen.
Echtgenoot is Wilhelmus Bernardus van der Sterren.
3.
Jacobus Cornelis (zie X.5).
5.
6.
Petrus Cornelis (zie X.11).
7.
Cornelis Adrianus, geboren op 25‑03‑1929 te Nuenen, overleden op 10‑01‑1930 te Nuenen, 291 dagen oud.
8.
Josephus Cornelis (zie X.14).
10.
Helena Antonia, geboren op 02‑03‑1932 te Nuenen, overleden op 07‑03‑1932 te Nuenen, 5 dagen oud.
11.
Jacoba Josephina, geboren op 02‑03‑1932 te Nuenen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18‑11‑1952 te Lieshout.
Echtgenoot is Lambertus Wijnen.
12.
Henrica (Tiena), geboren op 02‑04‑1933 te Nuenen, overleden op 18‑10‑1996 te Gerwen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑10‑1954 te Nuenen.
Echtgenoot is Adrianus Marinus Donkers.
13.
Helena Maria, geboren op 02‑06‑1934 om 06.00 uur te Nuenen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04‑06‑1958 te Nuenen.
Echtgenoot is Antonius Vereyken.
14.
Lambertus Nicolaas (zie X.25).
15.
Antonia Maria, geboren op 24‑01‑1937 te Nuenen, overleden op 10‑10‑1941 te Nuenen op 4-jarige leeftijd.
16.
Maria Johanna (Tonny), geboren op 15‑08‑1938 te Nuenen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28‑06‑1958 te Nuenen.
Echtgenoot is Cornelius M.J. (Ben) Adriaans, 21 jaar oud, geboren op 26‑01‑1937 te Sint Oedenrode, overleden op 17‑04‑2007 te Eindhoven op 70-jarige leeftijd.
17.
Antonia, geboren op 19‑01‑1943 te Nuenen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17‑07‑1962 te Nuenen.
Echtgenoot is Bernardus Johannus Antonius Adriaans, overleden op 17‑04‑2007 te Eindhoven.

IX.3
Petrus Aarts, geboren op 03‑10‑1886 te Nuenen, overleden op 27‑04‑1975 te Bakel op 88-jarige leeftijd, zoon van Hendricus Johannes Aarts (zie VIII.9) en Jacoba van den Nieuwenhof, Pellenwever.
Landbouwer.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11‑05‑1916 te Nuenen.
Echtgenote is Petronella van de Kimmenade, 28 jaar oud, geboren op 07‑12‑1887 te Nuenen, overleden op 05‑09‑1974 te Nuenen op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Maria, geboren op 08‑05‑1917 te Nuenen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑12‑1941 te Nuenen.
Echtgenoot is Martinus Hendrikus de Louw, 25 jaar oud, geboren op 29‑09‑1916 te Nuenen, overleden op 24‑05‑1978 te Eindhoven op 61-jarige leeftijd.
2.
Johanna Maria, geboren op 10‑01‑1919 te Nueuen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑11‑1942 te Nuenen.
Echtgenoot is Bastiaans.
3.
Jacobus Henricus, geboren op 01‑09‑1920 te Nuenen, overleden op 10‑09‑1937 te Nuenen op 17-jarige leeftijd.
4.
Henrica Jacoba, geboren op 12‑07‑1922 te Nuenen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑04‑1946 te Nuenen.
Echtgenoot is Besseling.
5.
Johannes Franciscus, geboren op 13‑04‑1924 te Nuenen.
Gehuwd.
Partner is Petronella Antonia Wouters.
6.
Martina Maria Petronella, geboren op 06‑11‑1932 te Nuenen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01‑06‑1954.
Echtgenoot is Martinus de Louw.

IX.5
Johannes Franciscus Aarts, geboren op 07‑05‑1889 te Nuenen, overleden op 13‑01‑1969 te Eindhoven op 79-jarige leeftijd.
Lichting militaire dienst 1909.
Zoon van Hendricus Johannes Aarts (zie VIII.9) en Jacoba van den Nieuwenhof, Pellenwever.
Pellenwever.
Gehuwd (1) rond 1913.
Echtgenote is Petronella Kuijpers, geboren op 06‑12‑1880 te Aalst, overleden op 18‑02‑1920 te Eindhoven op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) rond 1928.
Echtgenote is Hendrika Maria van de Rijt, geboren op 14‑06‑1891 te Nuenen, overleden op 30‑12‑1974 te Bladel op 83-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wilhelmus Johannes, geboren op 06‑12‑1914 te Nuenen, overleden op 12‑04‑1981 te Eindhoven op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02‑11‑1946 te Geldrop.
Gescheiden onbekend.
Echtgenote is Maria Petronella van den Akker.
2.
Jacoba, geboren op 28‑09‑1916 te Nuenen, overleden op 14‑01‑1935 te Nuenen op 18-jarige leeftijd.
3.
Maria Catharina, geboren op 25‑02‑1918 te Nuenen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑01‑1942 te Waalre.
Echtgenoot is Josephus Habraken.
4.
Johannes Hendricus, geboren op 26‑11‑1919 te Nuenen, overleden op 03‑02‑1972 te Waalre op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑11‑1947 te Waalre.
Echtgenote is Gilberta Antonia Margaretha van Dijsseldonk.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Petrus Johannes Laurens, geboren op 21‑10‑1929 te Nuenen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05‑10‑1960 te Eindhoven.
Echtgenote is Hendrica van Haren.
6.
Elisabeth Johanna Francisca Josepha, geboren op 08‑03‑1931 te Nuenen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15‑10‑1957 te Nuenen.
Echtgenoot is Carl van der Linden.

IX.9
Hendricus Wilhelmus Aarts, geboren op 29‑06‑1892 te Nuenen, overleden op 23‑06‑1986 te Lieshout op 93-jarige leeftijd, begraven te Gerwen, zoon van Hendricus Johannes Aarts (zie VIII.9) en Jacoba van den Nieuwenhof, Pellenwever.
Damastwever, kastelein en kruidenier te Gerwen.
Gehuwd.
Partner is Johanna Maria Pas, geboren op 04‑12‑1896 te Gerwen, overleden op 27‑06‑1948 te Gerwen op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Dominicus (Jan), geboren op 20‑05‑1923.
Gehuwd.
Partner is Jo Verspaget.
2.
Antonia Maria (Tonnie), geboren op 25‑06‑1924.
Gehuwd.
Partner is Jan van Berlo.
3.
Dominicus Johannes (Mien), geboren op 21‑08‑1925.
Gehuwd.
Partner is Mia Klein.
4.
Jacoba Anna (Koos), geboren op 24‑12‑1926.
Gehuwd.
Partner is Willie Vereijken.
5.
Johanna Petronella (Jo), geboren op 21‑02‑1928.
Gehuwd.
Partner is Jan Kuiten.
6.
Henricus Johannes (Harrie), geboren op 21‑06‑1930.
Gehuwd.
Partner is Nellie van Geffen.
7.
Maria Francisca, geboren op 24‑06‑1931.
Gehuwd.
Partner is Toon Smeekens.
8.
Anna Josephina (Anneke), geboren op 06‑07‑1933.
Gehuwd.
Partner is Cor van Berlo.
9.
Jacobus Antonius (Sjaak), geboren op 28‑08‑1934.
Gehuwd.
Partner is Marietje Ketelaars.
10.
Antonius Adrianus (Toon), geboren op 21‑12‑1935.
Gehuwd.
Partner is Nellie Aldenhoven.
11.
Josephina Johanna (Fien), geboren op 17‑03‑1937.
Gehuwd.
Partner is Fons Sweegers.
12.
Bernarda Henrica (Berta), geboren op 10‑04‑1938.
Gehuwd.
Partner is Piet van Heeswijk.
13.
Hendrika (Ria), geboren op 02‑06‑1939.
Gehuwd.
Partner is Jo van Veghel.

IX.16
Lambertus Jozef Aarts, geboren op 07‑03‑1900 te Nuenen, overleden op 26‑08‑1980 te Eindhoven op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendricus Johannes Aarts (zie VIII.9) en Jacoba van den Nieuwenhof, Pellenwever.
Gehuwd.
Partner is Jacoba Maria Cornelia Kox.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba, geboren op 08‑03‑1935 te Nuenen.
2.
Hendrik (Harry), geboren op 19‑03‑1936 te Nuenen, overleden op 31‑03‑1990 te Gerwen op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05‑06‑1968 te Nuenen.
Echtgenote is Jacolina Bastiaans.
3.
Antonia, geboren op 07‑03‑1937 te Nuenen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑05‑1960 te Nuenen.
Echtgenoot is Johannes van Heeswijk.
4.
Josephina, geboren op 13‑07‑1939 te Nuenen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑01‑1962 te Nuenen.
Echtgenoot is Hendrik de Roo.
5.
Jacobus, geboren op 27‑03‑1940 te Nuenen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑09‑1962 te Lieshout.
Echtgenote is Johanna Robbescheuten.
6.
Maria Gerarda, geboren op 16‑09‑1941 te Nuenen, overleden op 04‑08‑1957 te Eindhoven op 15-jarige leeftijd.
Zij is ten gevolge van een noodlottig ongeval overleden.
7.
Johanna, geboren op 04‑04‑1943 te Nuenen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑10‑1966 te Nuenen.
Echtgenoot is Hendrik van de wijdeven.

IX.18
Jacobus Aarts, geboren op 13‑12‑1901 te Nuenen, zoon van Hendricus Johannes Aarts (zie VIII.9) en Jacoba van den Nieuwenhof, Pellenwever.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑05‑1924.
Echtgenote is Johanna Swart, 20 jaar oud, geboren op 31‑08‑1903 te Nieuwe Pekela.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba, geboren op 19‑08‑1924 te Nuenen, overleden op 24‑08‑1979 te Geldrop op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27‑05‑1952 te Nuenen.
Echtgenoot is Jan van Baast.
2.
Tecla, geboren op 21‑06‑1926 te Nuenen.
Gehuwd.
Partner is Martinus Daniëls.
3.
Johannes (zie X.96).
4.
Antoon (zie X.98).
5.
Petrus, geboren op 18‑02‑1935 te Nuenen.
Verdere gegens ontbreken.
6.
Jacobus (zie X.101).
7.
Paulus (zie X.103).
8.
Adriaan (zie X.105).

IX.20
Antonius Aarts, geboren op 06‑04‑1903 te Nuenen, overleden op 22‑03‑1977 te Eindhoven op 73-jarige leeftijd, zoon van Hendricus Johannes Aarts (zie VIII.9) en Jacoba van den Nieuwenhof, Pellenwever.
Gehuwd.
Partner is Maria Petronella Cornelia Kox, geboren op 23‑07‑1902 te Aalst.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus (zie X.107).
2.
Antonia, geboren op 18‑11‑1930 te Nuenen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31‑07‑1956 te Nuenen.
Echtgenoot is Leo Verhappen.
3.
Johannes (zie X.111).

IX.22
Christiaan Aarts, geboren op 25‑07‑1883 te Beek en Donk, overleden op 02‑07‑1970 te Beek en Donk op 86-jarige leeftijd, begraven op 04‑07‑1970 te Beek.
Hij woonde op de bleekerheide.
Bij acte van scheiding en deling van 7 october 1929 is aan Christiaan Aarts toebedeeld uit de nalatenschap van zijn overleden ouders:
"Huizen, schuren, schop, bakhuis, erf, tuin en bouw en weiland onder de gemeente Beek en Donk, tezamen groot 12 hectaren, 2 aren en 86 centiaren, alsmede de onverdeelde helft in weiland onder de gemeente Beek en Donk, geheel groot1 hectare, 49 are en 30 centiaren, een vierde deel in weiland en hakhout onder de gemeente Beek en Donk, geheel groot 2 hectaren, 74 aren en 90 centiaren en onder de gemeente Aarle-Rixtel weiland en hakhout, groot 1 hectare, 4 aren en 20 centiaren, toegekomen uit de nalatenschappen zijner ouders Christiaan Aarts en Hendrika Verbakel, respectievelijk overleden te Beek en Donk op 24 juli 1896 en 19 mei 1899".
Zoon van Christiaan Aarts (zie VIII.23) en Hendrika Verbakel.
Landbouwer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13‑05‑1914 te Lieshout.
Echtgenote is Maria van Hoof, 33 jaar oud, geboren op 24‑10‑1880 te Beek en donk, overleden op 26‑02‑1954 te Beek en Donk op 73-jarige leeftijd, dochter van Petrus van Hoof en Wilhelmina Daniëls.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiana, geboren op 22‑03‑1915 te Beek en Donk.
2.
Petrus (zie X.114).
3.
Hendrika, geboren op 28‑05‑1917 te Beek en Donk, overleden op 31‑03‑1980 te Beek en donk op 62-jarige leeftijd.
4.
Willem (zie X.117).
5.
Elisabeth Leonarda, geboren op 12‑02‑1921 te Beek en Donk.
Gehuwd.
Partner is Johannes van den Heuvel.
Leraar.
6.
Antoon Bernardus (zie X.121).
7.
Bernardus (zie X.123).

IX.35
Willem Aarts, geboren op 31‑10‑1896 te Borkel, overleden op 26‑06‑1978 te Valkenswaard op 81-jarige leeftijd, zoon van Peterus Aarts (zie VIII.36) en Francisca de Graaff.
Gehuwd 1922 te Riethoven.
Echtgenote is Maria Johanna van Herk, geboren op 09‑08‑1898 te Riethoven, overleden op 24‑03‑1958 te Neerpelt op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren op 14‑05‑1923 te Borkel.
Gehuwd.
Partner is Jozef Claasen.
2.
Petrus, geboren op 07‑10‑1924 te Borkel.
3.
Hendrikus, geboren op 01‑02‑1926 te Borkel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑04‑1952.
Echtgenote is Henrica van Houts.
4.
Francisca, geboren op 11‑09‑1928 te Borkel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑04‑1952.
Echtgenoot is Antonius van Houts.
5.
Wilhelmus, geboren op 12‑08‑1929 te Borkel.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 23‑11‑1967.
Echtgenote is Onbekend.
6.
Franciscus, geboren op 29‑09‑1929 te Borkel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15‑05‑1960.
Echtgenote is Christina Vereyken.
7.
Johannes, geboren op 25‑12‑1930 te Borkel.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 27‑12‑1967.
Echtgenote is Antonia Christie.
8.
Jacob, geboren op 15‑04‑1932 te Borkel.
Gehuwd 1955.
Echtgenote is Cia Biemans.
9.
Maria, geboren op 06‑02‑1933 te Borkel.
10.
Arnoldus, geboren op 15‑07‑1934 te Borkel.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 23‑12‑1978.
Echtgenote is Maria Disch.
11.
Hendrica, geboren op 13‑01‑1935 te Borkel.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 13‑01‑1978.
Echtgenoot is Gerard Follon.
12.
Antonia, geboren op 16‑05‑1936 te Borkel.
Gehuwd 1966.
Echtgenoot is Petrus Theuws.

IX.39
Christiaan (Christ) Aarts, geboren op 16‑01‑1903 te Borkel, overleden op 14‑01‑1977 te Eindhoven op 73-jarige leeftijd, zoon van Peterus Aarts (zie VIII.36) en Francisca de Graaff.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27‑10‑1937 te Budel.
Echtgenote is Maria Looijmans, 35 jaar oud, geboren op 23‑03‑1902 te Budel, overleden op 06‑06‑1971 te Eindhoven op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
5.
Wilhelmus Henricus Christianus (Wim), geboren op 31‑07‑1948.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑05‑1977 te Leende.
Gehuwd voor de kerk op 21‑10‑1977 te Leende.
Echtgenote is Johanna Catharina Henrica (Jeanne) Thijssen, 20 jaar oud, geboren op 07‑07‑1956 te Leende.

IX.47
Wilhelmus Aarts, geboren op 11‑01‑1916 te Riethoven, zoon van Johannes Aarts (zie VIII.46) en Maria Coppens.
Gehuwd.
Partner is Maria Johanna van den Berk.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna, geboren op 30‑03‑1946 te Riethoven.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15‑07‑1966 te Eindhoven.
Echtgenoot is Johannes van Houtum.
2.
Adrianus Wilhelmus, geboren op 13‑02‑1947 te Eindhoven.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14‑02‑1979.
Echtgenote is Franka Sanders.
3.
Maria Wilhelmina, geboren op 10‑03‑1948 te Eindhoven.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22‑12‑1967 te Aalst.
Echtgenoot is Petrus Vereven.
4.
Geertruda Adriana, geboren op 28‑04‑1949 te Eindhoven.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27‑12‑1967 te Aalst.
Echtgenoot is Gerret van den Broek.
5.
Adrianus Johannes Jozef Petronella, geboren op 27‑03‑1953 te Eindhoven.
6.
Martinus Ludovicus Petronella Maria, geboren op 06‑02‑1957 te Eindhoven.

IX.51
Martinus Aarts, geboren op 09‑03‑1920 te Riethoven, zoon van Johannes Aarts (zie VIII.46) en Maria Coppens.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17‑03‑1950 te Riethoven.
Echtgenote is Petronella van den Biggelaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Wilhelmus, geboren op 25‑05‑1951 te Riethoven.
2.
Johanna, geboren op 15‑07‑1952 te Riethoven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01‑02‑1974 te Valkenswaard.
Echtgenoot is Huybert van Rooy.
3.
Maria, geboren op 01‑12‑1953 te Riethoven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑10‑1977 te Veldhoven.
Echtgenoot is Gerard Kox.
4.
Willemina, geboren op 09‑08‑1955 te Riethoven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑03‑1979 te Westerhoven.
Echtgenoot is Lucas Smolders.
5.
Elisabeth, geboren op 12‑10‑1956 te Riethoven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑11‑1979 te Luyksgestel.
Echtgenoot is Cornelis Claassen.
6.
Wilhelmus, geboren op 19‑10‑1957 te Riethoven.
7.
Petronella, geboren op 27‑11‑1958 te Riethoven.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29‑12‑1978 te Luyksgestel.
Echtgenoot is Cornelis Janssen.
8.
Martinus, geboren op 14‑09‑1960 te Riethoven.
9.
Franciscus, geboren op 04‑03‑1962 te Riethoven.
10.
Antonius, geboren op 30‑11‑1967 te Riethoven.

IX.57
Johannes Aarts, geboren op 29‑01‑1895 te Erp, overleden op 01‑05‑1973 te Eindhoven op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Aarts (zie VIII.78) en Wilhelmina van Zon, Dienstmeid.
Eetsalonhouder.
Gehuwd.
Partner is Bertha Janssen, geboren op 19‑01‑1896 te Deurne.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Franciscus, geboren op 25‑08‑1923 te Eindhoven.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑06‑1948.
Echtgenote is M.E. Mertens.
2.
Henrica Adriana, geboren op 09‑04‑1926 te Eindhoven.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑07‑1954.
Echtgenoot is A.L.A. Oors.
3.
Wilhelmus Gerardus, geboren op 05‑10‑1928 te Eindhoven.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12‑05‑1955.
Echtgenote is J.W.M. Bouwmans.
4.
Francisca Josephina Gerarda, geboren op 28‑01‑1931 te Eindhoven.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑08‑1957.
Echtgenoot is A.J.G. Dulk.

IX.61
Gerardus Josephus Aarts, geboren op 15‑03‑1902 te Woensel, overleden op 18‑12‑1961 te Eindhoven op 59-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Aarts (zie VIII.78) en Wilhelmina van Zon, Dienstmeid.
Technisch assistent.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 04‑08‑1949 te Eindhoven.
Echtgenote is Catharina Johanna Maria van der Weijden, 35 jaar oud, geboren op 27‑02‑1914 te Woensel.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Franciscus Maria, geboren op 07‑11‑1951 te Eindhoven.

IX.64
Johannes Aarts, geboren op 16‑03‑1892 te Schijndel, overleden op 11‑03‑1977 te Eindhoven op 84-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aarts (zie VIII.83) en Hendrica van Coll.
Gehuwd.
Partner is Wilhelmina Scheepens, geboren op 26‑05‑1896 te Son, overleden op 17‑11‑1973 te Eindhoven op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Henricus Johannes Cornelis, geboren op 06‑05‑1922.
Afgevoerd naar Duitsland, verdere gegevens ontbreken.
2.
Henricus Wilhelmus Antonius, geboren op 29‑04‑1923 te Eindhoven, overleden op 19‑08‑1943 te Gilze Rijen op 20-jarige leeftijd.
3.
Maria Wilhelmina, geboren op 10‑05‑1925 te Eindhoven.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑10‑1949 te Eindhoven.
Echtgenoot is H. van der Kruis.
4.
Anna Maria, geboren op 20‑01‑1928 te Eindhoven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11‑03‑1949 te Eindhoven.
Echtgenoot is A.G.M. Janssen.
5.
Martina Cornelia, geboren op 30‑06‑1929 te Geldrop.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑07‑1954.
Echtgenoot is W.C.M. van Aalst.
6.
Petronella Theresia, geboren op 25‑07‑1931 te Geldrop.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑08‑1955.
Echtgenoot is H.A.K. Smetsers.
7.
Wilhelmina Johanna, geboren op 24‑06‑1933.
Op 12 augustus 1954 afgeschreven naar Almelo.

IX.68
Hendrikus Aarts, geboren op 29‑05‑1897 te Schijndel, overleden op 20‑02‑1984 te Eindhoven op 86-jarige leeftijd.
Van Hendrikus Aarts is bij het CBG te 's Gravanhage uit de oorlogsjaren een niet-jood verklaring bewaard gebleven.
Zoon van Johannes Aarts (zie VIII.83) en Catharina van der Heyden.
Portier en Veldwachter.
Gehuwd (1) rond 1919.
Echtgenote is Wilhelmina Francina Janssen, geboren op 31‑10‑1899 te Horst, overleden op 04‑02‑1958 te Best op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 17‑07‑1958.
Echtgenote is Johanna Crielaars.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes Petrus Henricus, geboren op 16‑02‑1920 te Eindhoven.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑06‑1942.
Echtgenote is E.J. Warmoeskerken.
2.
Pierre Carolus Wilhelmus, geboren op 14‑01‑1925 te Eindhoven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12‑06‑1946.
Echtgenote is D.W. van Schijndel.
3.
Hendrikus Johannes Josephus, geboren op 13‑03‑1936 te Eindhoven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑07‑1961.
Echtgenote is A.T. van Schijndel.

IX.72
Antonius Aarts, geboren op 16‑01‑1901 te Schijndel, overleden op 17‑06‑1982 te Eindhoven op 81-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aarts (zie VIII.83) en Catharina van der Heyden.
Gehuwd (1) rond 1921.
Echtgenote is Antonetta Geertruda Maria van Kemenade, geboren op 31‑12‑1900 te Strijp, overleden op 10‑06‑1966 te Eindhoven op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 02‑02‑1970.
Echtgenote is Theodora Maria van Hoof, 70 jaar oud, geboren op 07‑08‑1899 te Mierlo.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonius Johannes Cornelis, geboren op 28‑06‑1922 te Eindhoven, overleden op 18‑01‑1946 te Eindhoven op 23-jarige leeftijd.
2.
Catharina Johanna Maria Theresia, geboren op 14‑03‑1926 te Eindhoven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29‑01‑1948 te Eindhoven.
Echtgenoot is H. Hellings.
3.
Anna Catharina Cornelia, geboren op 03‑11‑1928 te Eindhoven, overleden op 15‑02‑1929, 104 dagen oud.
4.
Johannes Geertruda Cornelis, geboren op 13‑03‑1930 te Eindhoven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑03‑1953.
Echtgenote is M.A. van der Vorst.

IX.77
Johannes Aarts, geboren op 17‑04‑1878 te Schijndel, overleden op 03‑01‑1968 te Eindhoven op 89-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aarts (zie VIII.89) en Johanna Maria van Houtum.
Herbergier.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑06‑1906 te Tongelre.
Echtgenote is Elisabeth Vos, 30 jaar oud, geboren op 20‑06‑1876 te Sint Oedenrode, overleden op 06‑10‑1949 te Eindhoven op 73-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Vos en Johanna Maria Klink.
Uit dit huwelijk:
2.
Maria Wilhelmina, geboren op 24‑05‑1908 te Tongelre, overleden op 04‑02‑1958 te Eindhoven op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑11‑1934 te Eindhoven.
Echtgenoot is Theodorus Theunisz, 33 jaar oud, geboren op 04‑11‑1901 te Breda, overleden op 19‑11‑1981 te Eindhoven op 80-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas Theunisz en Johanna Theodora Smits.
3.
Marinus, geboren op 07‑04‑1911 te Tongelre, overleden op 14‑11‑1911, 221 dagen oud.

IX.83
Johannes Henricus Aarts, geboren op 12‑04‑1892 te Schijndel, overleden op 09‑01‑1952 te 's Hertogenbosch op 59-jarige leeftijd.
Op 16 maart 1927 vertrok het gezin naar Sint Michielsgestel.
Zoon van Johannes Aarts (zie VIII.89) en Johanna Maria van Houtum.
Gemeentebode.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15‑01‑1914 te Schijndel.
Echtgenote is Lambertha Verhagen, 19 jaar oud, geboren op 17‑03‑1894 te Schijndel, overleden op 08‑10‑1946 te Sint Michielsgestel op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Johannes, geboren op 23‑03‑1914 te Schijndel, overleden op 29‑03‑1914, 6 dagen oud.
2.
Gijsbertus, geboren op 29‑01‑1916.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04‑11‑1948 te Esbeek.
Echtgenote is Adriana Catharina Schellekens.
3.
Johan Johannes, geboren april 1917 te Schijndel, overleden op 27‑07‑1919.
4.
Johanna Maria, geboren op 03‑09‑1920 te Schijndel.
5.
Johan Johannes, geboren op 12‑07‑1922 te Schijndel.
6.
Johanna Antonia, geboren op 12‑06‑1924 te Schijndel.
7.
Henricus Josephus Maria Theresia, geboren op 06‑04‑1928 te Sint Michielsgestel.
8.
Elizabeth Lamberdina Henrica, geboren op 29‑09‑1930 te Sint Michielsgestel.

IX.86
Hendrikus Aarts, geboren op 30‑09‑1884 te Schijndel, overleden op 11‑12‑1954 te Schijndel op 70-jarige leeftijd, zoon van Jordanus Aarts (zie VIII.91) en Gijsberdina van Uden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑01‑1912 te Schijndel.
Echtgenote is Johanna Maria Verschuren, 25 jaar oud, geboren op 19‑02‑1886 te Gemert, overleden op 24‑10‑1967 te 's Hertogenbosch op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jorda Maria, geboren op 07‑08‑1917 te Sint Oedenrode.
Op 7 februari 1952 afgeschreven naar Poortugaal.
2.
Maria Josephina, geboren op 31‑12‑1918 te Schijndel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07‑09‑1949 te Schijndel.
Echtgenoot is A.M. Scheutjens.
3.
Berdina Adriana, geboren op 11‑05‑1920 te Schijndel.
4.
Josepha Maria, geboren op 19‑10‑1924 te Schijndel, overleden op 22‑10‑1924, 3 dagen oud.
5.
Josepha Maria Huberta, geboren op 03‑11‑1925 te Schijndel.
6.
Henricus Albertus Petrus, geboren op 23‑04‑1928.

IX.88
Wilhelmus Aarts, geboren op 20‑12‑1885 te Schijndel, overleden op 05‑02‑1963 te Schijndel op 77-jarige leeftijd, zoon van Jordanus Aarts (zie VIII.91) en Gijsberdina van Uden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑06‑1912 te Schijndel.
Echtgenote is Johanna van den Heuvel, 28 jaar oud, geboren op 22‑02‑1884 te Schijndel, overleden op 06‑07‑1956 te Schijndel op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Martina Gijsberdina, geboren op 13‑12‑1914 te Schijndel, overleden op 20‑07‑1977 op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑08‑1941 te Schijndel.
Echtgenoot is Marinus Mettler.

IX.91
Hendrika Aarts, geboren op 17‑05‑1890 te Schijndel, overleden op 03‑04‑1945 te Veghel op 54-jarige leeftijd, dochter van Jordanus Aarts (zie VIII.91) en Gijsberdina van Uden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑01‑1911 te Schijndel.
Echtgenoot is Johannes Raaijmakers.
Op 16 december 1910 werd er een onwettig kind geboren. Dit kind, Hendrika is bij het huwelijk op 23 januari gewettigd.
Uit dit huwelijk:
1.
Henrica, geboren op 16‑12‑1910 te 's Hertogenbosch.

IX.106
Hermanus Aarts, geboren op 26‑06‑1886 te Veghel, zoon van Cornelis Aarts (zie VIII.115) en Helena van Eyndhoven.
Voorman-bootwerker.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 11‑11‑1908 te Rotterdam.
Echtgenote is Joanna Louisa van Kooij, 20 jaar oud, geboren op 28‑01‑1888 te 's Hertogenbosch, overleden op 22‑05‑1933 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 13‑12‑1933 te Rotterdam.
Echtgenote is Dingena Sofia Jongbloed, 35 jaar oud, geboren op 29‑03‑1898 te Vuren.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Helena, geboren op 17‑01‑1909 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑04‑1931 te Rotterdam.
Echtgenoot is Jan Herwijnen.
2.
Wilhelmina Henrica Jacoba, geboren op 27‑02‑1910 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑06‑1932 te Rotterdam.
Echtgenoot is Arie W. Brus.
3.
Cornelis, geboren op 17‑09‑1913 te Rotterdam.
4.
Hermanus, geboren op 31‑03‑1919 te Rotterdam.
5.
Willem Jan, geboren op 14‑05‑1924 te Rotterdam.
6.
Joanna Louisa, geboren op 07‑05‑1927 te Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Gerrit Gijsbert, geboren op 24‑10‑1934 te Rotterdam.

IX.111
Christiaan Aarts, geboren op 19‑05‑1891 te Veghel, overleden op 20‑05‑1971 te Veghel op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Aarts (zie VIII.115) en Helena van Eyndhoven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑02‑1917 te Veghel.
Echtgenote is Elisabeth Verwegen.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren op 30‑11‑1917 te Veghel, overleden op 26‑01‑1918 te Veghel, 57 dagen oud.
2.
Helena, geboren op 26‑04‑1919 te Veghel.
3.
Johanna Maria, geboren op 15‑04‑1920 te Veghel.
4.
Cornelis Wilhelmus, geboren op 29‑04‑1921 te Veghel.

IX.127
Johannes Aarts, geboren op 08‑08‑1879 te Sint Oedenrode, overleden op 23‑08‑1966 te Sint Oedenrode op 87-jarige leeftijd, zoon van Martinus Aarts (zie VIII.141) en Maria Kluytmans.
Landbouwer.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23‑05‑1914.
Echtgenote is Petronella van Engeland, 30 jaar oud, geboren op 29‑02‑1884 te Sint Oedenrode, overleden op 18‑01‑1949 te Eindhoven op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Martina Antonia, geboren op 05‑07‑1915 te Sint Oedenrode, overleden op 24‑05‑1943 te Heeswijk op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd.
Partner is Adrianus Dobbelsteen.
2.
Hendrika Wilhelmina, geboren op 02‑02‑1917 te Sint Oedenrode.
Zij is op 19 februari 1950 naar Veghel vertrokken.
3.
Martinus Josephus, geboren op 01‑03‑1918 te Sint Oedenrode, overleden op 24‑02‑1979 te Sint Oedenrode op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23‑11‑1948 te Best.
Echtgenote is Ardina M. Roché.
4.
Wilhelmus Ambrosius, geboren op 29‑03‑1922 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑08‑1947 te Schijndel.
Echtgenote is T.J. van Esch.
5.
Arnolda Maria, geboren op 23‑05‑1925 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑02‑1952.
Echtgenoot is T.C. Toenders.
6.
Johannes Joseph Maria, geboren op 29‑05‑1928 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21‑07‑1959 te Lieshout.
Echtgenote is C.J. Vermeldtfoort.

IX.136
Adrianus Aarts, geboren op 13‑12‑1888 te Sint Oedenrode, overleden op 02‑12‑1965 te Son op 76-jarige leeftijd, zoon van Martinus Aarts (zie VIII.141) en Maria Kluytmans.
Landbouwer.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25‑02‑1924 te Veghel.
Echtgenote is Johanna Maria Ketelaars, 30 jaar oud, geboren op 09‑12‑1893 te Veghel, overleden op 09‑07‑1956 te Nijnsel op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Petronella Antonia, geboren op 03‑04‑1925 te Sint Oedenrode.
2.
Martinus Lambertus Antonius, geboren op 08‑06‑1926 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26‑11‑1952 te Schijndel.
Echtgenote is M.W. van Eindhoven.
3.
Lamberta Petronella, geboren op 21‑11‑1927 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22‑11‑1959.
Echtgenoot is Adrianus C. van Nuland, 35 jaar oud, geboren op 06‑10‑1924 te Son, overleden op 24‑07‑1969 te Sint Oedenrode op 44-jarige leeftijd.
4.
Petronella Antonia, geboren op 22‑08‑1929 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27‑11‑1958.
Echtgenoot is M.CH.M. Raaijmakers.
5.
Lamberdina Maria, geboren op 15‑11‑1930 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑06‑1956.
Echtgenoot is J.J. Merks.
6.
Theodora Woutrina, geboren op 18‑03‑1933 te Sint Oedenrode.
7.
Johannes Antonius, geboren op 25‑06‑1935 te Sint Oedenrode, overleden op 23‑12‑1962 te Sint Oedenrode op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑09‑1961 te Schijndel.
Echtgenote is Petronella van de Laar.

IX.142
Wilhelmus Aarts, geboren op 16‑09‑1891 te Sint Oedenrode, overleden op 01‑09‑1975 te Sint Oedenrode op 83-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aarts (zie VIII.148) en Dorothea Victoria der Kinderen.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 25‑04‑1921 te Veghel.
Echtgenote is Wilhelmina Maria van de Ven, 23 jaar oud, geboren op 14‑05‑1897 te Veghel, overleden op 14‑09‑1922 te Sint Oedenrode op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 21‑11‑1924.
Echtgenote is Maria Moeskops, 34 jaar oud, geboren op 19‑08‑1890 te Sint Oedenrode, overleden op 25‑11‑1970 te Sint Oedenrode op 80-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Wilhelmia Theodora, geboren op 26‑01‑1926 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑03‑1953 te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is P. Donkers.
2.
Theodora Johanna Maria, geboren op 14‑07‑1927 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑05‑1952 te Sint Oedenrode.
Echtgenoot is J.L. van Acht.
3.
Johannes Martinus, geboren op 13‑11‑1928 te Sint Oedenrode.
4.
Martinus Adrianus Josephus, geboren op 02‑03‑1930 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12‑06‑1958 te Dinther.
Echtgenote is A.M. van Kessel.
5.
Johanna Martina, geboren op 01‑08‑1931 te Sint Oedenrode, overleden op 13‑12‑1932 te Sint Oedenrode op 1-jarige leeftijd.
6.
Johanna Martina, geboren op 18‑12‑1932 te Sint Oedenrode, overleden op 23‑12‑1932, 5 dagen oud.

IX.147
Arnoldus Aarts, geboren op 20‑10‑1896 te Sint Oedenrode, overleden op 03‑05‑1972 te Veghel op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aarts (zie VIII.148) en Dorothea Victoria der Kinderen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31‑07‑1923 te Dinther.
Echtgenote is Hendrika Maria van Vugt.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Antonius, geboren op 20‑02‑1925 te Dinther.
2.
Emmerentiana Hendrika, geboren op 29‑03‑1926 te Dinther.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑01‑1953.
Echtgenoot is M.J.W. Hoevenaars.
3.
Theodora Josephina Maria, geboren op 13‑05‑1927 te Dinther.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑02‑1955.
Echtgenoot is M.A. van Kessel.
4.
Antonius Wilhelmus, geboren op 05‑08‑1928 te Dinther.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01‑05‑1957 te Nistelrode.
Echtgenote is J.A. van den Akker.
5.
Wilhelmina Maria, geboren op 27‑10‑1929 te Dinther.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑10‑1957.
Echtgenoot is H.G. van Heeswijk.
6.
Henrica Christina, geboren op 24‑12‑1930 te Dinther.
7.
Anna Maria Theresia, geboren op 03‑04‑1932 te Dinther.
Zij is op 17 juli 1940 vertrokken naar 's Hertogenbosch.

IX.165
Wilhelmus Aarts, geboren op 18‑09‑1867 te Veghel, overleden op 30‑06‑1948 te Veghel op 80-jarige leeftijd, zoon van Lambertus Aarts (zie VIII.160) en Hendrica van der Heijden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01‑02‑1897 te Berlicum.
Echtgenote is Maria van Roosmalen.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus (zie X.294).
2.
Antonius (zie X.296).
3.
Adrianus (zie X.298).
4.
Petrus Maria (zie X.300).
5.
Maria Hendrica, geboren op 08‑11‑1907 te Veghel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15‑01‑1934 te Veghel.
Gescheiden 1948.
Echtgenoot is Arthur Paul Gerhard Neitzel.

IX.169
Martinus Aarts (Vader met de snor), geboren op 30‑11‑1869 te Veghel, overleden op 04‑02‑1958 te Tegelen op 88-jarige leeftijd.
Martinus is op 12 juli 1900 met zijn vrouw Catharina (Cato) naar Tegelen vertrokken.
Zoon van Lambertus Aarts (zie VIII.160) en Hendrica van der Heijden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15‑06‑1896 te Veghel.
Echtgenote is Catharina (Cato) de Groot, 26 jaar oud, geboren op 26‑04‑1870 te Veghel, overleden op 01‑07‑1951 te Tegelen op 81-jarige leeftijd, dochter van Antonius de Groot en Godefrida Vilé.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus Antonius (Baer), geboren op 06‑05‑1898 te Veghel, overleden op 21‑02‑1986 te Venlo op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22‑07‑1922.
Echtgenote is Josefa Janssen, 26 jaar oud, geboren op 22‑11‑1895, overleden op 01‑12‑1957 op 62-jarige leeftijd.
Dit huwelijk is kinderloos gebleven.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 02‑05‑1961.
Echtgenote is Maria Anna Antonia Schmittmann, 52 jaar oud, geboren op 21‑12‑1908.
Dit huwelijk is kinderloos gebleven.
2.
Antonius (Toën) (zie X.307).
3.
Godefrida Cornelia (Frieda), geboren op 28‑01‑1903 te Tegelen, overleden op 13‑08‑1990 te Nijmegen op 87-jarige leeftijd.
"Tante Frieda" was kloosterzuster en haar kloosternaam was Zuster Ivesta.
Volgens de afdeling bevolking van de gemeente Tegelen is tante Frieda op 28 december 1926 afgevoerd uit het bevolkingsregister. Zij is toen vertrokken naar Heerlen.
4.
Hendrikus Petrus (zie X.310).
5.
6.
Johanna Maria (An), geboren op 10‑05‑1907 te Tegelen.
An is op 19 oktober 1933 naar Neer vertrokken en uitgeschreven uit het bevolkingsregister van de gemeente Tegelen.
7.
Hendrika Maria Catharina, geboren op 13‑10‑1908 te Tegelen.
Beide echtelieden zijn op 30 juli 1938 naar Blerick vertrokken.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑07‑1938 te Tegelen.
Echtgenoot is Theodorus van der Hagen, 25 jaar oud, geboren op 27‑04‑1913 te Arcen.

IX.175
Johannes Aarts, geboren op 21‑02‑1894 te Son, overleden op 23‑06‑1982 te Sint Oedenrode op 88-jarige leeftijd, zoon van Petrus Aarts (zie VIII.169) en Lamberta Henrica van der Vleuten.
Landbouwer.
Gehuwd.
Partner is Johanna Maria Scheepens, geboren op 16‑01‑1899 te Son.
Uit dit huwelijk:
2.
Petronella Martina, geboren op 07‑09‑1931 te Son.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑05‑1956 te Son.
Echtgenoot is Wilhelmus van Wanroy.
3.
Hendrika Johanna, geboren op 14‑09‑1932 te Son.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01‑05‑1963 te Son.
Echtgenoot is Johannes Sanders.
4.
Johanna Maria, geboren op 15‑01‑1934 te Son.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑06‑1957 te Son.
Echtgenoot is Antonius van Eerd.
5.
Martinus Johannes (zie X.327).
6.
Johannes Adrianus (zie X.329).
7.
Maria Lamberdina, geboren op 16‑05‑1939 te Son.
Gehuwd te Son.
Echtgenoot is Jan Pulles.
8.
Lamberdina Aloysia Maria, geboren op 21‑06‑1941 te Son.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28‑01‑1977 te Son.
Echtgenoot is Gerard Vermeulen.

X.1
Hendrikus Johannes Aarts, geboren op 14‑04‑1922 te Nuenen, zoon van Adrianus Aarts (zie IX.1) en Helena Smulders.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01‑06‑1951 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Petronella Remacla van de Wetering, 30 jaar oud, geboren op 27‑02‑1921 te Sint Oedenrode, dochter van Adrianus van de Wetering en Johanna Maria van de Laar.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Cornelus (zie XI.1).
2.
Maria Johanna (zie XI.4).
3.
Johannes Adrianus, geboren op 31‑10‑1958 te Veldhoven.

X.5
Jacobus Cornelis Aarts, geboren op 27‑07‑1924 te Nuenen, zoon van Adrianus Aarts (zie IX.1) en Helena Smulders.
Gehuwd te Sint Willibrord.
Echtgenote is Sjanneke Valentijn, geboren op 27‑04‑1933 te St. Willebrord, overleden op 14‑07‑2007 te St. Willebrord op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Dimphie (zie XI.7).

X.7
Antonius Cornelis (Toon) Aarts, geboren op 23‑01‑1926 te Nuenen, overleden op 03‑02‑1986 te Lieshout op 60-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Aarts (zie IX.1) en Helena Smulders.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑05‑1955 te Lieshout.
Echtgenote is Gerdiena (Dien) de Leest, 31 jaar oud, geboren op 12‑04‑1924, overleden op 03‑06‑1998 te Eindhoven op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
2.
Adrianus Alberta Antonius Maria, geboren op 12‑05‑1958 te Lieshout.
Gehuwd.
Partner is Elize Maas.
3.
Anna Maria Catharina (Lianne), geboren op 10‑05‑1963 te Lieshout.
Samenwonend ?
Partner is John Hart.
Professor.

X.9
Hendricus Cornelis Aarts, geboren op 26‑03‑1927 te Nuenen, zoon van Adrianus Aarts (zie IX.1) en Helena Smulders.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21‑11‑1950 te Beek en Donk.
Echtgenote is Anna van der Laar, 23 jaar oud, geboren op 15‑06‑1927 te Beek en Donk.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Johannes Cornelis, geboren op 04‑04‑1952 te Beek en Donk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑05‑1975 te Aarle Rixtel.
Echtgenote is Sonja Kipperman, 22 jaar oud, geboren op 09‑05‑1952 te Bandung (Indonesië).
2.
Johannes Henricus Maria, geboren op 11‑08‑1955 te Beek en Donk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑08‑1980 te Breda.
Echtgenote is Maria Catharina Cecilia Dekker, 23 jaar oud, geboren op 23‑05‑1957 te Breda.

X.11
Petrus Cornelis Aarts, geboren op 05‑04‑1928 te Nuenen, zoon van Adrianus Aarts (zie IX.1) en Helena Smulders.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑07‑1956 te Nijnsel-Sint Oedenrode.
Echtgenote is Martina (Marietje) Vos.
Uit dit huwelijk:
2.
Adriaan, geboren op 23‑03‑1960 te Nijnsel-Sint Oedenrode.

X.14
Josephus Cornelis Aarts, geboren op 20‑03‑1930 te Nuenen, zoon van Adrianus Aarts (zie IX.1) en Helena Smulders.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11‑07‑1959 te Lieshout.
Echtgenote is Petronella Theodora Johanna van de Biggelaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Wilhelmus Johanna, geboren op 05‑05‑1960 te Nuenen.
2.
Johanna Helena Maria, geboren op 06‑04‑1962 te Nuenen.

X.16
Adrianus Cornelis (Cor) Aarts, geboren op 16‑03‑1931 te Nuenen, overleden op 10‑09‑1998 te Geldrop op 67-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Aarts (zie IX.1) en Helena Smulders.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑11‑1951 te Helmond.
Echtgenote is Elisabeth Geeven.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus C.W. Geboren op 28‑03‑1953 te Helmond.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑09‑1975 te Helmond.
Echtgenote is Johanna Maria Swinkels.
2.
Cornelis (Cor) (zie XI.28).
3.
Johannes C.W. Geboren op 19‑06‑1964 te Helmond.

X.25
Lambertus Nicolaas Aarts, geboren op 25‑11‑1935 te Nuenen, zoon van Adrianus Aarts (zie IX.1) en Helena Smulders.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑05‑1962 te Aarle-Rixtel.
Echtgenote is Huberdina Maria van der Linden.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Hubertus, geboren op 05‑03‑1963 te Aarle-Rixtel.

X.96
Johannes Aarts, geboren op 12‑06‑1927 te Nuenen, zoon van Jacobus Aarts (zie IX.18) en Johanna Swart.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑03‑1956 te Asten.
Echtgenote is Wilhelmina Verstappen.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 07‑05‑1957 te Nuenen.
2.
Johanna, geboren op 21‑04‑1959 te Nuenen.

X.98
Antoon Aarts, geboren op 13‑04‑1933 te Nuenen, zoon van Jacobus Aarts (zie IX.18) en Johanna Swart.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑06‑1958 te Eindhoven.
Echtgenote is Maria Graat.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Johanna, geboren op 08‑12‑1967 te Geldrop.
2.
Johanna Wilhelmina, geboren op 06‑07‑1970 te Geldrop.

X.101
Jacobus Aarts, geboren op 30‑12‑1937 te Nuenen, zoon van Jacobus Aarts (zie IX.18) en Johanna Swart.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑06‑1964 te Nuenen.
Echtgenote is Maria Douven.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes J. A. Geboren op 19‑07‑1967 te Geldrop.
2.
Robertus G.H. Geboren op 07‑05‑1969 te Nuenen.

X.103
Paulus Aarts, geboren op 29‑06‑1945 te Nuenen, zoon van Jacobus Aarts (zie IX.18) en Johanna Swart.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑04‑1969 te Geldrop.
Echtgenote is Leandra M. T. Indri.
Uit dit huwelijk:
1.
Ingeborg, geboren op 02‑10‑1969 te Nuenen.

X.105
Adriaan Aarts, geboren op 14‑05‑1949 te Eindhoven, zoon van Jacobus Aarts (zie IX.18) en Johanna Swart.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑10‑1971 te Beek en Donk.
Echtgenote is Johanna M. J. van Berlo.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna H. J.

X.107
Jacobus Aarts, geboren op 12‑03‑1929 te Nuenen, zoon van Antonius Aarts (zie IX.20) en Maria Petronella Cornelia Kox.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22‑09‑1959 te Nuenen.
Echtgenote is Fien van der Heyden.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonius, geboren op 31‑03‑1968 te Geldrop.

X.111
Johannes Aarts, geboren op 03‑04‑1932 te Nuenen, zoon van Antonius Aarts (zie IX.20) en Maria Petronella Cornelia Kox.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06‑05‑1959 te Nuenen.
Echtgenote is Gerarda van den Boogaart.
Uit dit huwelijk:
1.
Marjan, geboren op 04‑05‑1960.
2.
Karin, geboren op 23‑04‑1965.

X.114
Petrus Aarts, geboren op 02‑05‑1916 te Beek en Donk, overleden op 19‑05‑1969 te Beek en Donk op 53-jarige leeftijd, zoon van Christiaan Aarts (zie IX.22) en Maria van Hoof.
Landbouwer.
Gehuwd.
Partner is Anna Maria van Goor.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan, geboren op 07‑01‑1948 te Beek en Donk.
2.
Martinus (zie XI.44).
3.
Josephus (zie XI.46).
4.
Petrus (zie XI.48).
5.
Mari (zie XI.50).

X.117
Willem Aarts, geboren op 28‑09‑1918 te Beek en Donk, zoon van Christiaan Aarts (zie IX.22) en Maria van Hoof.
Landbouwer en later bosopzichter.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑07‑1947 te Beek en Donk.
Echtgenote is Martina Maria van der Leemputten.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 13‑07‑1948 te Aarle-Rixtel.
Gehuwd.
Partner is Johannes de Koning.
2.
Karel (zie XI.54).
3.
Cornelis (zie XI.56).
4.
Christine, geboren op 17‑10‑1953 te Aarle-Rixtel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑01‑1978 te Aarle-Rixtel.
Echtgenoot is Wim Nooijen.
5.
Anny, geboren op 30‑03‑1956 te Aarle-Rixtel.
6.
Willem, geboren op 03‑12‑1958 te Aarle-Rixtel.
7.
Marnic, geboren op 16‑07‑1963 te Aarle-Rixtel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06‑01‑1989 te Aarle-Rixtel.
Echtgenote is Marianne van Hoof.

X.121
Antoon Bernardus Aarts, geboren op 23‑07‑1922 te Beek en Donk, zoon van Christiaan Aarts (zie IX.22) en Maria van Hoof.
Landbouwer te Beek en Donk.
Gehuwd.
Partner is Gertrudis van Empel.
Uit dit huwelijk:
1.
Bart, geboren op 16‑06‑1960 te Beek en Donk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06‑09‑1985 te Beek en Donk.
Echtgenote is Elly van Wanrooy.
2.
Mieke, geboren op 30‑06‑1961 te Beek en Donk.
3.
Chris, geboren op 25‑08‑1962 te Beek en Donk.
4.
José, geboren op 24‑11‑1966 te Beek en Donk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑05‑1990 te Beek en Donk.
Echtgenoot is Henk van de Wijdeven.
5.
Peter, geboren op 09‑10‑1971 te Beek en Donk.

X.123
Bernardus Aarts, geboren op 07‑05‑1924 te Beek en Donk, zoon van Christiaan Aarts (zie IX.22) en Maria van Hoof.
Arbeidstherapeut.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07‑05‑1960 te Beek en Donk.
Echtgenote is Helena Theresia van der Leemputten, 29 jaar oud, geboren op 23‑03‑1931 te Beek en Donk.
Uit dit huwelijk:
1.
Carolus Camillus Josephus (Camiel), geboren op 06‑03‑1961 te Beek en Donk.
2.
Mirjam, geboren op 05‑04‑1962 te Venray.
3.
Lianne, geboren op 11‑04‑1964 te Venray.

X.147
Petrus Johannes (Piet) Aarts, geboren op 16‑12‑1938, zoon van Christiaan (Christ) Aarts (zie IX.39) en Maria Looijmans.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑09‑1963 te Valkenswaard.
Gehuwd voor de kerk op 17‑09‑1963 te Borkel en Schaft.
Echtgenote is Helena Maria Cornelia (Leny) van Houts, 23 jaar oud, geboren op 14‑05‑1940 te Bergeijk.
Uit dit huwelijk:
3.
Maria Martina Cornelia (Rian), geboren op 22‑03‑1971.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26‑06‑1992 te Borkel en Schaft.
Echtgenoot is Johannes Adrianus Martinus (Ronald) van Gerwen, 23 jaar oud, geboren op 28‑03‑1969 te Dommelen.

X.149
Johannes Franciscus Joseph (Jan) Aarts, geboren op 31‑03‑1942, zoon van Christiaan (Christ) Aarts (zie IX.39) en Maria Looijmans.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑12‑1968 te Maarheze.
Gehuwd voor de kerk op 30‑05‑1969 te Soerendonk.
Echtgenote is Antonette Elisabeth (Net) van Mierlo, 22 jaar oud, geboren op 19‑07‑1946 te Soerendonk.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Christiaan Antonetta Maria (Johan), geboren op 10‑12‑1973.
2.
Maria Antonette Petronella (Marjonet), geboren op 27‑03‑1976.

X.152
Petronella Francisca Maria (Nelly) Aarts, geboren op 12‑08‑1944 te Borkel en Schaft, dochter van Christiaan (Christ) Aarts (zie IX.39) en Maria Looijmans.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑12‑1966 te Valkenswaard.
Gehuwd voor de kerk op 25‑07‑1967 te Borkel en Schaft.
Echtgenoot is Hendricus Antonius Maria (Harry) Claes, 24 jaar oud, geboren op 19‑04‑1942 te Gastel.
Uit dit huwelijk:
2.
Helena Francisca Maria (Helen), geboren op 14‑01‑1973 te Gastel.
3.
Johanna Francisca Hendrica Maria (Franka), geboren op 25‑10‑1976 te Weert.

X.154
Francisca Maria Theresia (Cisca) Aarts, geboren op 17‑10‑1945, dochter van Christiaan (Christ) Aarts (zie IX.39) en Maria Looijmans.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑11‑1968 te Valkenswaard.
Gehuwd voor de kerk op 28‑02‑1969 te Borkel en Schaft.
Echtgenoot is Johannes Gerardus Adrianus (Sjang) Broers, 28 jaar oud, geboren op 14‑10‑1940 te Gastel.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Maria Peterus Hendrikus (Jochem), geboren op 26‑10‑1976 te Gastel.
2.
Cristian Adriana Petronella (Saskia), geboren op 03‑08‑1979 te Gastel.

X.214
Johannes Wilhelmus Marinus Aarts, geboren op 08‑03‑1907 te Tongelre, overleden op 03‑04‑1958 te Geldrop op 51-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aarts (zie IX.77) en Elisabeth Vos.
Slager.
Gehuwd.
Partner is Maria Johanna van Wershoven, geboren op 13‑01‑1906 te Geldrop, dochter van Jan van Wershoven en Johanna Maria van Noorwegen.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hendricus (zie XI.88).
2.
Maria Elisabeth, geboren op 08‑02‑1932 te Geldrop.
Verpleegster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20‑05‑1959 te Geldrop.
Echtgenoot is Cornelis Onderwater, 33 jaar oud, geboren op 20‑08‑1925 te 's Gravenhage.
3.
Jan (zie XI.92).
4.
Elisabeth Maria Wilhelmina, geboren op 09‑11‑1934 te Geldrop.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑05‑1962 te Geldrop.
Echtgenoot is Josephus Hogervorst, 26 jaar oud, geboren op 05‑11‑1935 te Geldrop.
Technisch opzichter.
5.
Henricus Abdias (zie XI.96).
6.
Wilhelmina Jacoba, geboren op 30‑08‑1937 te Geldrop.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑10‑1960 te Geldrop.
Echtgenoot is August Antonius Clemens Bollen, 22 jaar oud, geboren op 15‑03‑1938 te Mierlo.
7.
Theodorus Maria (zie XI.100).
8.
Jacobus, geboren op 04‑10‑1939 te Geldrop.
Timmerman.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑07‑1963 te Leende.
Echtgenote is Maria Essers, 23 jaar oud, geboren op 13‑02‑1940 te Leende.
9.
Gerardus Maria (zie XI.104).
10.
Wilhelmus Martinus (zie XI.106).
11.
Johanna Maria, geboren op 06‑05‑1947 te Geldrop.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 28‑12‑1965 te Geldrop.
Echtgenoot is Jacques P.H. Delissen.

X.294
Lambertus Aarts, geboren op 27‑11‑1897 te Berlicum, zoon van Wilhelmus Aarts (zie IX.165) en Maria van Roosmalen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑10‑1923 te Eindhoven.
Echtgenote is Adriana Johanna van de Ven.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Maria Oda, geboren op 28‑12‑1924 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑10‑1948 te Schijndel.
Echtgenoot is Johannes van Gaalen, 29 jaar oud, geboren op 23‑04‑1919 te Schijndel.
2.
Wilhelmus Johannes (zie XI.112).
3.
Johannes Adrianus (zie XI.114).
4.
Martinus Maria (zie XI.116).
5.
Geerdina Theresia, geboren op 29‑01‑1937 te Sint Oedenrode, overleden op 23‑07‑1946 te Druten op 9-jarige leeftijd.

X.296
Antonius Aarts, geboren op 24‑03‑1899 te Veghel, zoon van Wilhelmus Aarts (zie IX.165) en Maria van Roosmalen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑04‑1926 te Veghel.
Echtgenote is Maria Volgels.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus (zie XI.119).
2.
Wilhelmus (zie XI.121).

X.298
Adrianus Aarts, geboren op 24‑05‑1902 te Veghel, overleden op 02‑11‑1951 te Eindhoven op 49-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Aarts (zie IX.165) en Maria van Roosmalen.
Gehuwd.
Partner is Aldegonda Theodora Cornelia Nelissen.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus.
Wilhelmus woont in Zwitserland.
2.
Gertruda.
Gehuwd.
Partner is P. Hayward.
Dit echtpaar woont in Turnbridge Wells in Engeland.

X.300
Petrus Maria Aarts, geboren op 20‑01‑1905 te Veghel, zoon van Wilhelmus Aarts (zie IX.165) en Maria van Roosmalen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26‑01‑1935 te Eindhoven.
Echtgenote is Adriana Johanna Beekers.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeanne Cornelia Maria, geboren op 13‑09‑1950 te Helmond.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑12‑1971 te Helmond.
Echtgenoot is Martinus Augustinus van Lieshout.

X.307
Antonius (Toën) Aarts, geboren op 11‑05‑1899 te Veghel, overleden op 15‑05‑1982 te Tegelen op 83-jarige leeftijd, zoon van Martinus Aarts (Vader met de snor) (zie IX.169) en Catharina (Cato) de Groot.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07‑06‑1926 te Tegelen.
Echtgenote is Helena Elisabeth Engelen, 24 jaar oud, geboren op 05‑09‑1901 te Tegelen, overleden op 02‑07‑1969 te Tegelen op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria Gerarda, geboren op 20‑03‑1927 te Tegelen, overleden op 06‑06‑1928 te Tegelen op 1-jarige leeftijd.
4.
Catharina Johanna Wilhelmina, geboren op 20‑05‑1932 te Tegelen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑06‑1954.
Echtgenoot is Johannes M.TH. Peters.
5.
Johanna Petronella Maria, geboren op 14‑11‑1934 te Tegelen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10‑11‑1964 te Tegelen.
Echtgenoot is Theodorus P. Linssen.
6.
Maria Matthea, geboren op 18‑04‑1936 te Tegelen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑04‑1962 te Tegelen.
Echtgenoot is Anthonius Peters.
7.
Josepha Johanna, geboren op 28‑10‑1936 te Tegelen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑07‑1961 te Tegelen.
Echtgenoot is Mathiusas Hezen.
8.
Margaretha Johanna, geboren op 15‑05‑1939 te Venlo, overleden april 1982 te Tegelen.
Gehuwd.
Partner is Andreas Engelen.
9.
Theodorus Martinus Antonius, geboren op 21‑12‑1940 te Venlo.

X.310
Hendrikus Petrus Aarts, geboren op 22‑06‑1904 te Tegelen, overleden op 17‑12‑1985 te Venlo op 81-jarige leeftijd, zoon van Martinus Aarts (Vader met de snor) (zie IX.169) en Catharina (Cato) de Groot.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31‑05‑1937 te Tegelen.
Echtgenote is Petronella Johanna Erprath, 30 jaar oud, geboren op 23‑04‑1907 te Venlo.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus Theodorus (zie XI.144).
2.
Pierre Johannes, geboren op 23‑04‑1941 te Tegelen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25‑07‑1972 te Belfeld.
Echtgenote is Maria Hendrika Wilhelmina van den Heuvel.
3.
Elisabeth Lamberta, geboren op 04‑03‑1944 te Tegelen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09‑06‑1966 te Tegelen.
Echtgenoot is Jozeph Maria Hendricus Hendrickx.
Dit gezin woont in Weert.
4.
Gertruda Antonetta Catharina, geboren op 05‑06‑1948 te Tegelen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑10‑1970 te Tegelen.
Echtgenoot is Hubertus Johannes Marie Verlinden.
Dit gezin woont in Belfeld.

X.312
Johannes Adrianus (Jan) Aarts, geboren op 23‑12‑1905 te Tegelen, overleden op 25‑12‑1985 te Venlo op 80-jarige leeftijd, begraven op 28‑12‑1985 te Tegelen, zoon van Martinus Aarts (Vader met de snor) (zie IX.169) en Catharina (Cato) de Groot.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑05‑1932 te Tegelen.
Echtgenote is Martha Eiteneuer, 23 jaar oud, geboren op 20‑03‑1909 te Birken (DLD) (gezindte: RK), overleden op 03‑01‑2003 te Venlo op 93-jarige leeftijd, dochter van Onbekend en Anna Christina Eiteneuer, Stickerin.
Uit dit huwelijk:
3.
5.
Maria Antonia, geboren op 04‑09‑1938 te Tegelen.
7.
Heinrich Joseph Marie (Heinz), geboren op 09‑03‑1942 te Tegelen, overleden op 30‑09‑2003 te Zürich Zwitserland op 61-jarige leeftijd, gecremeerd te Zürich.
Ome Heinz is in september 1964 naar Zwitserland vertrokken.
8.
Martha Margaretha Wilhelmina Maria, geboren op 08‑04‑1945 te Tegelen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04‑05‑1965 te Tegelen.
Echtgenoot is René Emilius Raedts.
9.
Mathilda Godefrida Margaretha Maria (Tila), geboren op 10‑06‑1946 te Tegelen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19‑04‑1968 te Tegelen.
Echtgenoot is Johannes Petrus Wilhelmus (Jan) Janssen.
10.
Godefrida Catharina Martina Maria (Frieda), geboren op 29‑10‑1948 te Tegelen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑11‑1972 te Tegelen.
Echtgenoot is Wilhelmus Marie Johannes (Wim) Cruijsberg.
Aannemer.

X.318
Margaretha Wilhelmina (Grit) Aarts, geboren op 29‑11‑1912 te Tegelen, overleden op 19‑06‑1976 te Tegelen op 63-jarige leeftijd, dochter van Martinus Aarts (Vader met de snor) (zie IX.169) en Catharina (Cato) de Groot.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02‑02‑1932 te Tegelen.
Echtgenoot is Frits Gielen, 25 jaar oud, geboren op 24‑06‑1906 te Düsseldorf (DLD).
Uit dit huwelijk:
1.
Pauly, geboren op 18‑03‑1947 te Tegelen, overleden op 19‑09‑2019 te Kaldenkerken (D) op 72-jarige leeftijd.

X.319
Petrus Johannes Cornelis Aarts, geboren op 21‑07‑1930 te Son.
Hij woont te Hawewa in Nieuw Zeeland.
Zoon van Johannes Aarts (zie IX.175) en Johanna Maria Scheepens.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑02‑1957.
Echtgenote is Elisabeth van Kemenade.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria.
2.
Margaretha.
3.
Johannes.

X.327
Martinus Johannes Aarts, geboren op 27‑01‑1935 te Son, zoon van Johannes Aarts (zie IX.175) en Johanna Maria Scheepens.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑06‑1960 te Son.
Echtgenote is Johanna van de Wetering.
Uit dit huwelijk:
1.
Angelica.
2.
John.

X.329
Johannes Adrianus Aarts, geboren op 04‑11‑1936 te Son, zoon van Johannes Aarts (zie IX.175) en Johanna Maria Scheepens.
Gehuwd te Eindhoven.
Echtgenote is Johanna Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1.
Dianne.

XI.1
Adrianus Cornelus Aarts, geboren op 22‑05‑1952 te Nuenen, zoon van Hendrikus Johannes Aarts (zie X.1) en Petronella Remacla van de Wetering.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑03‑1977 te Veldhoven.
Echtgenote is Nicolasina Cornelia Maria Sanders, 22 jaar oud, geboren op 08‑01‑1955 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
1.
Patricia Nicolasina Wilhelmina Petronella, geboren op 20‑02‑1983 te Eindhoven.
2.
Michel Adrianus Hendrikus Lambertus, geboren op 28‑06‑1985 te Eindhoven.

XI.4
Maria Johanna Aarts, geboren op 01‑05‑1953 te Nuenen, dochter van Hendrikus Johannes Aarts (zie X.1) en Petronella Remacla van de Wetering.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑03‑1976 te Veldhoven.
Echtgenoot is Adrianus Johannes Henricus Josephus Maria Font Freide, 23 jaar oud, geboren op 01‑10‑1952 te Boxtel.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Maria Helena, geboren op 30‑07‑1981 te Geldrop.
2.
Carolina Maria Johanna, geboren op 28‑04‑1983 te Geldrop.
3.
Paulus Hendrikus Johannes, geboren op 02‑05‑1985 te Geldrop.
4.
Antonius Adrianus Johannes, geboren op 06‑02‑1989 te Geldrop.

XI.7
Dimphie Aarts, dochter van Jacobus Cornelis Aarts (zie X.5) en Sjanneke Valentijn.
Gehuwd op 27‑06‑1980 te Sint Willibrord.
Echtgenoot is Peter Heeren.
Uit dit huwelijk:
1.
Christian.

XI.8
Theodorus Petrus Josephus (Dorus) Aarts, geboren op 23‑04‑1956 te Lieshout, zoon van Antonius Cornelis (Toon) Aarts (zie X.7) en Gerdiena (Dien) de Leest.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 28‑08‑1982 te Lieshout.
Gescheiden rond 2000.
Echtgenote is Maria Johanna (Marie‑José) Swinkels, geboren op 15‑01‑1958 te Lieshout.
Samenwonend (2) rond 2004.
Partner is Rya de Laat.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Max, geboren op 09‑07‑1985 te Helmond.
Max is geboren in het Sint Lambertus ziekenhuis te Helmond.
2.
Annemarie, geboren op 11‑01‑1987 te Helmond.
Annemarie is geboren in het Sint Lambertus ziekenhuis te Helmond.

XI.19
Rudolf Gerardus Maria (Ruud) Aarts, geboren op 30‑08‑1959 te Beek en Donk, overleden op 06‑03‑2003 te Helmond op 43-jarige leeftijd, zoon van Hendricus Cornelis Aarts (zie X.9) en Anna van der Laar.
Gehuwd.
Partner is Liesbeth Duquesnoy.
Uit dit huwelijk:
1.
Tim.
2.
Max.

XI.22
Hendrika Martina Petronella Josephine (Rita) Aarts, geboren op 19‑08‑1957 te Nijnsel-Sint Oedenrode, dochter van Petrus Cornelis Aarts (zie X.11) en Martina (Marietje) Vos.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22‑08‑1975 te Lieshout.
Echtgenoot is Johannes van de Kerkhof.
Uit dit huwelijk:
1.
David Johannes Petrus Joseph, geboren op 19‑08‑1977.
In de nabije familie van Rita hebben de meesten een zgn."knoebeltje" in het randje van een oor.
Toen Rita bevallen was van haar zoon David riep haar vader na een eerste inspectie uit: "het is een echte Aarts".

XI.28
Cornelis (Cor) Aarts, geboren op 19‑05‑1959 te Helmond, overleden op 10‑09‑1998 te Geldrop op 39-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Cornelis (Cor) Aarts (zie X.16) en Elisabeth Geeven.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30‑08‑1978 te Eindhoven.
Echtgenote is Cornelia Engels.
Uit dit huwelijk:
1.
Sander Adrianus Antonius Cornelis, geboren op 31‑12‑1978 te Nuenen.

XI.44
Martinus Aarts, geboren op 26‑04‑1949 te Beek en Donk, zoon van Petrus Aarts (zie X.114) en Anna Maria van Goor.
Gehuwd 1972.
Echtgenote is Ine Schepers.
Uit dit huwelijk:
1.
Daphne.

XI.46
Josephus Aarts, geboren op 30‑11‑1950 te Beek en Donk, zoon van Petrus Aarts (zie X.114) en Anna Maria van Goor.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑08‑1975 te Erp.
Echtgenote is Conny van de Laar.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiane (Chris), geboren op 11‑11‑1980.

XI.48
Petrus Aarts, geboren op 04‑06‑1952 te Beek en Donk, zoon van Petrus Aarts (zie X.114) en Anna Maria van Goor.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑07‑1975 te Boxmeer.
Echtgenote is Germa Otten.
Uit dit huwelijk:
1.
Eduard Petrus (Ward), geboren op 29‑08‑1976 te Beek en Donk.
2.
Gerardus Maria (Geert), geboren op 12‑11‑1978 te Helmond.
3.
Lea Maria Jozefina, geboren op 12‑06‑1981 te Helmond.

XI.50
Mari Aarts, geboren op 15‑09‑1953 te Beek en Donk, zoon van Petrus Aarts (zie X.114) en Anna Maria van Goor.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28‑12‑1978 te Gemert.
Echtgenote is Marianne Moors.
Uit dit huwelijk:
1.
Annet Marie Thérèse, geboren op 22‑10‑1981 te Oosterhout.
2.
Marlien Petra Johanne, geboren op 31‑01‑1984 te Oosterhout.
3.
Judith Pieternel Christel, geboren op 10‑02‑1986 te Oosterhout.

XI.54
Karel Aarts, geboren op 19‑12‑1949 te Aarle-Rixtel, zoon van Willem Aarts (zie X.117) en Martina Maria van der Leemputten.
Gehuwd 1981.
Gescheiden onbekend.
Echtgenote is Birgitte Büller.
Uit dit huwelijk:
1.
Fides, geboren op 10‑11‑1982 te Nijmegen.

XI.56
Cornelis Aarts, geboren op 06‑10‑1951 te Aarle-Rixtel, zoon van Willem Aarts (zie X.117) en Martina Maria van der Leemputten.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25‑01‑1978 te Helmond.
Echtgenote is Jos van Berkel.
Uit dit huwelijk:
1.
Martine, geboren op 27‑01‑1981.

XI.74
Christianus Josephus Cornelis Maria (Chris) Aarts, geboren op 18‑07‑1964, zoon van Petrus Johannes (Piet) Aarts (zie X.147) en Helena Maria Cornelia (Leny) van Houts.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑03‑1990 te Eindhoven.
Echtgenote is Ghislaine Adelheide Johanna Maria Hagens, 24 jaar oud, geboren op 02‑06‑1965 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
1.
Martinus Petrus Maria (Martijn), geboren op 10‑10‑1994 te Dommelen.
2.
Daniëlle Wilhelmina Maria, geboren op 04‑10‑1997 te Dommelen.

XI.76
Josephus Christianus Cornelis Maria (Jos) Aarts, geboren op 12‑10‑1966, zoon van Petrus Johannes (Piet) Aarts (zie X.147) en Helena Maria Cornelia (Leny) van Houts.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10‑08‑1989 te Eindhoven.
Gehuwd voor de kerk op 06‑07‑1990 te Eindhoven.
Echtgenote is Emily Helena Tan, 24 jaar oud, geboren op 06‑12‑1964 te Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus James (Tristan), geboren op 06‑03‑1997 te Veldhoven.

XI.83
Maria Petronella Francisca (Marion) Claes, geboren op 17‑06‑1968 te Gastel, dochter van Hendricus Antonius Maria (Harry) Claes en Petronella Francisca Maria (Nelly) Aarts (zie X.152).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑04‑1995 te Budel.
Echtgenoot is Johannes Maria (Hans) Kees, 28 jaar oud, geboren op 07‑12‑1966 te Budel.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Mechelina (Inge), geboren op 01‑09‑1997 te Weert.

XI.88
Johannes Hendricus Aarts, geboren op 16‑01‑1931 te Geldrop, zoon van Johannes Wilhelmus Marinus Aarts (zie X.214) en Maria Johanna van Wershoven.
Bankmedewerker.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27‑09‑1960 te Vlijmen.
Echtgenote is Johanna de Bonth, 20 jaar oud, geboren op 27‑03‑1940, overleden op 18‑02‑1990 te Vlijmen op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna Helena, geboren op 25‑01‑1962 te Vlijmen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23‑01‑1991 te Eindhoven.
Echtgenoot is P. de Hoop.
2.
Wilhelmina Louise Elisabeth, geboren op 28‑02‑1963 te Vlijmen.
3.
Johannes Wilhelmus Gijsbertus, geboren op 22‑04‑1964 te Vlijmen.
4.
Thomas Hendricus Jacobus, geboren op 23‑06‑1968 te Vlijmen.
5.
Alexander Wilhelmus Franciscus, geboren op 11‑12‑1971 te Vlijmen.

XI.92
Jan Aarts, geboren op 19‑05‑1933 te Geldrop, zoon van Johannes Wilhelmus Marinus Aarts (zie X.214) en Maria Johanna van Wershoven.
Ledertechnicus.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑07‑1961 te Haarlem.
Echtgenote is Suzy Margaretha Bernardina de Nijs, 24 jaar oud, geboren op 03‑09‑1936 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Ernst Jan, geboren op 24‑02‑1963 te Poortugaal.
2.
Judith, geboren op 13‑03‑1965 te Poortugaal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑12‑1989 te Hachenburg (BRD).
Echtgenoot is Dietmar Giehl.

XI.96
Henricus Abdias Aarts, geboren op 11‑07‑1936 te Geldrop, zoon van Johannes Wilhelmus Marinus Aarts (zie X.214) en Maria Johanna van Wershoven.
Chauffeur.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11‑08‑1967 te Gennep.
Echtgenote is Petronella Liebrand, 29 jaar oud, geboren op 14‑05‑1938 te Gennep.
Uit dit huwelijk:
1.
Alphons Johannes Bernardus Franciscus, geboren op 14‑02‑1968 te Eindhoven.
2.
Elizabeth Hendrina Maria, geboren op 03‑11‑1970 te Eindhoven.

XI.100
Theodorus Maria Aarts, geboren op 13‑08‑1938 te Geldrop, zoon van Johannes Wilhelmus Marinus Aarts (zie X.214) en Maria Johanna van Wershoven.
Magazijnbediende.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08‑07‑1965 te Asten.
Echtgenote is Marie Louise Prijs, 22 jaar oud, geboren op 27‑04‑1943 te Asten.
Uit dit huwelijk:
1.
Petra Wilhelmus Maria, geboren op 27‑04‑1966 te Helmond, overleden op 28‑05‑1966 te Asten, 31 dagen oud.
2.
Toine Willem Peter Maria, geboren op 26‑12‑1967 te Helmond.
3.
Vera Helena Matheus Maria, geboren op 24‑03‑1970 te Helmond.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑09‑1991 te Asten.
Echtgenoot is Dennis Baks.

XI.104
Gerardus Maria Aarts, geboren op 12‑05‑1941 te Geldrop, zoon van Johannes Wilhelmus Marinus Aarts (zie X.214) en Maria Johanna van Wershoven.
Administrateur.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑08‑1966 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Catharina Huberta van den Berg, 24 jaar oud, geboren op 11‑11‑1941 te Sint Oedenrode.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeroen, geboren op 04‑08‑1971 te Geldrop.
2.
Ronald, geboren op 16‑05‑1975 te Geldrop.

XI.106
Wilhelmus Martinus Aarts, geboren op 20‑02‑1944 te Geldrop, zoon van Johannes Wilhelmus Marinus Aarts (zie X.214) en Maria Johanna van Wershoven.
Schooldirecteur.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑06‑1967 te Aalst.
Echtgenote is Francisca G.M. Smits, 23 jaar oud, geboren op 17‑05‑1944 te Aalst.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Christina Gertruda, geboren op 16‑05‑1968 te Arnhem.
2.
Christina Elizabeth Francisca, geboren op 28‑10‑1969 te Arnhem.
3.
Lonneke, geboren op 04‑11‑1971 te Arnhem.

XI.112
Wilhelmus Johannes Aarts, geboren op 16‑06‑1926 te Sint Oedenrode, zoon van Lambertus Aarts (zie X.294) en Adriana Johanna van de Ven.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05‑06‑1955 te Schijndel.
Echtgenote is Martina Maria Sleutjens, 24 jaar oud, geboren op 12‑11‑1930 te Schijndel.
Uit dit huwelijk:
1.
A.M.M. (Anja), geboren op 17‑05‑1956 te Schijndel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑09‑1980.
Echtgenoot is Lambertus de Laat.
2.
Riet, geboren op 26‑12‑1957 te Schijndel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑02‑1980.
Echtgenoot is Lambertus Foolen.
3.
Willemijn, geboren op 13‑04‑1961 te Schijndel.

XI.114
Johannes Adrianus Aarts, geboren op 04‑04‑1928 te Sint Oedenrode, zoon van Lambertus Aarts (zie X.294) en Adriana Johanna van de Ven.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑04‑1955 te Sint Oedenrode.
Echtgenote is Johanna Maria van den Brand, 24 jaar oud, geboren op 19‑10‑1930 te Sint Oedenrode.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus Henricus Maria, geboren op 27‑02‑1956 te Sint Oedenrode.
2.
Martinus Johannes Maria, geboren op 20‑05‑1957 te Sint Oedenrode.
3.
Adiana A.M. Geboren op 21‑08‑1958 te Sint Oedenrode.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑03‑1982.
Echtgenoot is Wilhelmus Kusters.
4.
Allegonda J.M. Geboren op 20‑02‑1960 te Sint Oedenrode.
5.
Johannes Adrianus Maria, geboren op 07‑07‑1961 te Sint Oedenrode.
6.
Thomas Henricus Maria, geboren op 21‑01‑1963 te Sint Oedenrode.

XI.116
Martinus Maria Aarts, geboren op 16‑08‑1929 te Sint Oedenrode, zoon van Lambertus Aarts (zie X.294) en Adriana Johanna van de Ven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑11‑1954.
Echtgenote is Martina van Brakel, 24 jaar oud, geboren op 19‑01‑1930 te Veghel.
Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus Maria, geboren op 29‑12‑1955 te Tilburg.
2.
Arnoldus Johanna Maria, geboren op 29‑12‑1956 te Tilburg.

XI.119
Martinus Aarts, geboren op 05‑07‑1926 te Schijndel, zoon van Antonius Aarts (zie X.296) en Maria Volgels.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑09‑1953 te Liempde.
Echtgenote is Wilhelmina Maria van de Wijdeven.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonius, geboren op 12‑08‑1958 te Helmond.
2.
Adrianus Antonius, geboren op 23‑03‑1965 te Helmond.

XI.121
Wilhelmus Aarts, geboren op 22‑07‑1937 te Schijndel, zoon van Antonius Aarts (zie X.296) en Maria Volgels.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21‑07‑1960 te Erp.
Echtgenote is Petronella Antonia van Dooren, 23 jaar oud, geboren op 29‑08‑1936 te Erp.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Antonia Petronella, geboren op 02‑04‑1970 te Veghel.

XI.129
Henricus Martinus Johannes Aarts, geboren op 24‑06‑1928 te Tegelen, zoon van Antonius (Toën) Aarts (zie X.307) en Helena Elisabeth Engelen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑07‑1956 te Tegelen.
Echtgenote is Gertruda Paar.
Uit dit huwelijk:
1.
Antonius Marie, geboren op 16‑02‑1962.

XI.131
Martinus Lambertus Marie Godfried Aarts, geboren op 20‑01‑1931 te Tegelen, zoon van Antonius (Toën) Aarts (zie X.307) en Helena Elisabeth Engelen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑12‑1960.
Echtgenote is Hubertina Gerarda Wilhelmina Caniëls.
Uit dit huwelijk:
1.
Huberta Maria Antonia, geboren op 27‑08‑1962 te Venlo.
2.
Elisabeth Theodora Gertruda, geboren op 23‑07‑1964 te Venlo.

XI.144
Martinus Theodorus Aarts, geboren op 25‑04‑1938 te Tegelen, zoon van Hendrikus Petrus Aarts (zie X.310) en Petronella Johanna Erprath.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑10‑1964 te Venlo.
Echtgenote is Maria Matthea Gerarda Peters.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Josef Maria, geboren op 13‑12‑1965 te Tegelen.
2.
Petronella Jacqueline Maria, geboren op 13‑12‑1965 te Tegelen.

XI.152
Martinus Christiaan Maria (Martien) Aarts, geboren op 16‑10‑1932 te Tegelen, overleden op 10‑05‑1976 te Tegelen op 43-jarige leeftijd, zoon van Johannes Adrianus (Jan) Aarts (zie X.312) en Martha Eiteneuer.
Slager.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑08‑1956 te Roermond.
Echtgenote is Theresia Hubertina Barbara Mussers, 23 jaar oud, geboren op 04‑06‑1933 te Maasniel, overleden op 08‑07‑2007 te Venlo op 74-jarige leeftijd.
Tante Trees is in het Vie Curie ziekenhuis te Venlo overleden.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Martinus Elisabeth (John), geboren op 15‑01‑1957 te Roermond.
2.
Gerardus Martinus Martha (Gardie), geboren op 19‑11‑1960 te Venlo.

XI.155
Catharina Carolina Maria (Kitty) Aarts, geboren op 28‑03‑1934 te Tegelen, gedoopt (RK) te Tegelen, overleden op 20‑09‑1998 te Venlo op 64-jarige leeftijd, gecremeerd op 23‑09‑1998 te Blerick.
Kitty is volgens de geboorteakte No: 84 's morgens om 07.00 uur thuis geboren.
Als getuigen bij de aangifte waren Hendricus Leenen (slager) en Paulus Sijbers (fabrieksarbeider) aanwezig.
Op 17 september 1998 heeft mijn moeder 's morgens met haar vriendinnen samen koffie gedronken en gekletst in een lunchroom in Tegelen.
Hierna heeft zij nog enkele boodschappen gedaan en is met haar fiets naar huis gegaan. Daar aangekomen wilde zij de post uit de bus halen en is daar onwel geworden.
Op dat moment kwam een der bewoners van de flat ook richting postbussen gelopen en zag mijn moeder terwijl zij al tegen de muur aanhing, haar bril in haar zak stoppen.
Blijkbaar heeft zij nog gemerkt, dat er iets niet goed was en daardoor haar bril afdeed, iets wat zij normaal nooit deed. De medebewoner heeft haar met hulp van anderen op de grond gelegd en de ambulance gewaarschuwd.
Mijn moeder was toen reeds in diepe coma, als gevolg van een zeer zware hersenbloeding en werd in die toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zij is tot haar overlijden op zondag 20 september 1998 om 14.35 uur niet meer bij kennis geweest.
Mijn moeder was een bekend en geliefd persoon in Tegelen.
Bij ons thuis zeiden we altijd dat onze moeder iedereen kende en dat iedereen onze moeder kende.
Ze heeft geen gemakkelijk leven gehad met de zes kinderen en een echtgenoot die al jong hartproblemen kreeg, maar ze genoot volop van alles.
Dochter van Johannes Adrianus (Jan) Aarts (zie X.312) en Martha Eiteneuer.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27‑11‑1952 te Tegelen Tegelen.
Echtgenoot is Hendricus Petrus Leonardus (Har) Alberts, 24 jaar oud, geboren op 08‑08‑1928 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 18‑09‑1996 te Venlo op 68-jarige leeftijd.
In april 1996 werd Har getroffen door een herseninfarct, waarvan hij redelijk goed hersteld was. Op 14 september werd hij om 11.30 uur getroffen door een hersenbloeding. Hij is tot aan zijn overlijden op 18 september om 10.25 uur niet meer bij kennis geweest.
Gecremeerd op 20‑09‑1996 te Blerick.
Har werd op 9 maart 1948 als dienstplichtig militair opgeroepen en op 24 september 1948 naar het toenmalige Indië uitgezonden en maakte daar als Radiotelegrafist en Verkenner de Politionele acties mee. In zijn militaire zakboekje staan de volgende gegevens: Vertrokken uit Nederland op weg naar Indië per M.S."Johan van Oldenbarneveld" den 24-9-48.
De keerkring gepasseerd op weg naar Indië den 6-10-48.
Gedebarkeerd te Semarang den 23-10-48.
Ingescheept te Tandjing Priok a/b S.S."Grote Beer" den 31-7-49.
De keerkring gepasseerd den 14-8-49.
Gedebarkeerd te Amsterdam den 25-8-49.
Har was drager van het ereteken voor Orde en Vrede met de daarbij behorende machtiging, verstrekt den 19-7-49.
De electronica in al zijn facetten heeft hem altijd in ruime mate geboeid en eenieder met een defect of niet correct werken apparaat wist hem te vinden. Een niet in de pas tikkend hart, dwong hem al vroeg om zijn baan bij Océ van der Grinten op te geven. Als kenner en verzamelaar van antiek en oude schilderijen heeft hij zich in onze regio een naam verworven.
Zoon van Pierre Hermanus Alberts (Maan), Chauffeur, en Gertruda (Truu) Engelen.
Electronicus.
Uit dit huwelijk:
2.
Martha Gertruda Johanna Maria (Marlie), geboren op 29‑03‑1954 te Tegelen.
Marlie is op het adres Spoorstraat 33 te Tegelen geboren.
Dit was de woning naast de schoenmaker waar in die tijd de bibliotheek van Joep Vogel was. In deze woning was volgens mij later ook nog een dependance van de Marechaussee gehuisvest.
Gedoopt (RK) te Tegelen, overleden op 16‑02‑2007 te Nijmegen op 52-jarige leeftijd.
Marly heeft middels een donor codicil een vijftal organen afgestaan waaronder hart, longen en lever.
Gecremeerd op 22‑02‑2007 te Blerick.
Administratief mederwerkster bij Océ te Venlo.
Samenwonend rond 1985 te Blerick.
Partner is Leonardus Henricus Driessen, geboren op 14‑07‑1955 te Venlo (gezindte: RK).
Meubelontwerper.
6.

XI.156
Lambertus Marie (Bèr) Aarts, geboren op 01‑10‑1935 te Tegelen, overleden op 18‑01‑2018 te Tegelen op 82-jarige leeftijd, zoon van Johannes Adrianus (Jan) Aarts (zie X.312) en Martha Eiteneuer.
Caféhouder.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23‑02‑1958 te Tegelen.
Echtgenote is Agnes Henrica Wilhelmina Maria Timmermans, 20 jaar oud, geboren op 18‑05‑1937 te Tegelen, overleden op 19‑05‑1985 te Venlo op 48-jarige leeftijd, begraven op 23‑05‑1985 te Tegelen.
Uit dit huwelijk:
1.
Marion, geboren op 18‑08‑1958 te Tegelen.
2.
Margo, geboren op 05‑10‑1959 te Tegelen.
3.
Gertie, geboren op 13‑12‑1960 te Tegelen.

XI.158
Nicolaas Johannes Marie (Nico) Aarts, geboren op 20‑04‑1937 te Tegelen, zoon van Johannes Adrianus (Jan) Aarts (zie X.312) en Martha Eiteneuer.
Spoorwegbeamte.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑07‑1959 te Tegelen.
Echtgenote is Dorothea Louisa Cornelia (Thea) Coenen.
Uit dit huwelijk:
1.
Ronald Johan (Ron), geboren op 10‑02‑1960 te Tegelen.
2.
Sonja Martha Johanna, geboren op 29‑04‑1964 te Tegelen.

XI.161
Peter Johannes Marie (Piet) Aarts, geboren op 29‑07‑1940 te Tegelen, overleden op 22‑10‑2009 te Steyl op 69-jarige leeftijd, zoon van Johannes Adrianus (Jan) Aarts (zie X.312) en Martha Eiteneuer.
Caféhouder.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑01‑1965 te Tegelen.
Echtgenote is Maria Catharina (Mia) Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1.
Erik Franciscus Godefridus, geboren op 27‑08‑1966 te Tegelen.
2.
Diana Gertruda Wilhelmina, geboren op 12‑10‑1972 te Tegelen.

XII.53
Lambertus Johannes Wilhelmus (Ben) Aarts, geboren op 14‑12‑1963 te Schijndel, zoon van Wilhelmus Johannes Aarts (zie XI.112) en Martina Maria Sleutjens.
Gehuwd.
Partner is Anneleijne van de Laak, geboren op 04‑04‑1968 te Vught.
Uit dit huwelijk:
1.
Joris, geboren op 21‑05‑1993 te St. Michielsgestel.
2.
Pepijn, geboren op 31‑12‑1994 te St. Michielsgestel.
3.
Sjoerd, geboren op 26‑03‑1997 te St. Michielsgestel.
4.
Rutger, geboren op 28‑04‑1999 te St. Michielsgestel.
5.
Lucas, geboren op 28‑04‑1999 te St. Michielsgestel.

XII.55
Johannes Martien Wilhelmus (Joop) Aarts, geboren op 15‑09‑1966 te Schijndel, zoon van Wilhelmus Johannes Aarts (zie XI.112) en Martina Maria Sleutjens.
Gehuwd.
Partner is Patricia van der Heijden, geboren op 07‑02‑1968 te Schijndel.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren op 03‑09‑2002.

XII.76
Pierre Josef Martha Maria Alberts, geboren op 27‑03‑1953 te Tegelen.
Pierre is op het adres Spoorstraat 32 te Tegelen geboren (langs de slager) in het huis van opa en oma Alberts.
(gezindte: RK).
Pierre Alberts, de auteur en genealoog van deze website is de persoon die na het zien en lezen van enkele genealogieën werd gestimuleerd om ook in eigen familie het genealogisch onderzoek te starten.
Dankzij zijn oma Alberts-Engelen geboren in 1896, werd Pierre in de goede richting gestuurd bij dit onderzoek.
Oma vertelde uit overleveringen, dat de Albertsen vroeger protestanten waren die zich katholiek lieten dopen omdat ze in Venlo van geloofswege minder werden geaccepteerd. Oma wist uit diezelfde overleveringen nog te vertellen, dat de familie Alberts ergens uit Holland moest komen maar zij wist niet uit welke plaats of stad.
Na enkele bezoeken aan het Gemeentearchief te Venlo bleek al vlug dat een zekere Hermanus Alberts welke geboren was te IJsselmonde tot dat moment ons aller stamvader was en dat het geheugen van Oma Alberts nog uitstekend functioneerde.
Het verder zoeken naar de andere voorouders werd voortgezet en de archieven van o.a. Rotterdam, Den Haag en Schoonhoven werden diverse keren bezocht. Het zoeken alsmede het vinden van voorouders verliep voorspoedig.
In het archief van Schoonhoven ontmoeten wij Dhr. "Leo" Barjesteh van Waalwijk van Doorn, die vertelde dat vele Albertsen uit de Krimpenerwaard inclusief onze eigen tak van IJsselmonde-Venlo, oorspronkelijk afstammen van een grote Patriciërs-familie Alberts waarvan verschillende leden toentertijd deel uitmaakte van de Magistraat te Venlo.
Tevens ontdekte ik in een genealogisch tijdschrift, dat er een onuitgegeven genealogie bestond van deze oude familie Alberts, die inderdaad haar bakermat in Venlo had staan. Deze genealogie is opgesteld door Lambert Josef Eduard Keuller (1813-1864) notaris en amateurhistoricus. Echter deze genealogie is door hem niet afgemaakt.
Jan Verzijl (1897-1967) historicus, genealoog en heraldicus, heeft aan de hand van de genealogie van Keuller in de jaren 1920 en later, getracht om de genealogie Alberts verder uit te werken en te completeren.
Echter Jan Verzijl ging nogal vrijelijk met vele gegevens om en schreef graag naar zijn eigen hand. Mede daarom zijn niet al zijn conclusies even betrouwbaar. Deze genealogie van Verzijl was ondergebracht in een privéarchief te Roermond en daar heb ik de vroegste gegevens kunnen inzien.
Let op, de genealogie van Verzijl is inmiddels in het bezit van het CBG te Den Haag en deze versie is inmiddels ook in fotocopy in mijn bezit en in het GA te Venlo.
Waar de originele aantekeningen van Lambert Keuller zijn gebleven heeft mij tot heden niemand kunnen duiden.
In de digitale bibliotheek der Nederlandse Letteren deel 6, 1924, staat bij Lambert Keuller het volgende:
Op genealogisch gebied heeft Keuller zich verdienstelijk gemaakt door het schrijven eener genealogie der venlosche patriciersfamilie Alberts en de aanverwante familiën: van Hoemoet, Ronden, in de Betouw, van den Bogaert, Sleurs, Reysack, Schmideman (of Schmidtman), Janknecht, Keuller, Bours en Wolters. Deze genealogie is afgewerkt door Albert Wolters, pastoor te Roosteren en Jan Verzijl (onuitgegeven).
Zoon van Hendricus Petrus Leonardus (Har) Alberts, Electronicus, en Catharina Carolina Maria (Kitty) Aarts (zie XI.155).
Digital Engineer.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 14‑04‑1972 te Venlo Tegelen.
Gescheiden na 10 jaar op 20‑01‑1983 te Roermond.
Echtgenote is Maria Paulina Muller, geboren op 15‑04‑1955 te Venlo (gezindte: RK), overleden op 30‑01‑2019 te Venlo op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 04‑02‑2019 te Blerick.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 27‑11‑1987 te Belfeld.
Echtgenote is Monica Catharina Eugenia (Monique) Haagmans, 29 jaar oud, geboren op 29‑03‑1958 te Venlo (gezindte: RK), dochter van Mathijs Jozef Geertruida (Jo) Haagmans, Leraar Wiskunde en plaatsvervangend rector St.Thomascollege, en Johanna Cornelia Theresia (Han) Vos.
Commercieel manager.
Uit het eerste huwelijk:
1.

XII.82
Maria Johanna Anna (Marjo) Alberts, geboren op 11‑05‑1960 te Tegelen.
Marjo is geboren op het adres Geldersebaan 8 te Tegelen.
(gezindte: RK), dochter van Hendricus Petrus Leonardus (Har) Alberts, Electronicus, en Catharina Carolina Maria (Kitty) Aarts (zie XI.155).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 22‑12‑1980 te Tegelen.
Gescheiden na 6 jaar op 03‑12‑1987.
Echtgenoot is Johannes (Hans) van de Vinne, geboren op 05‑08‑1956 te Venlo (gezindte: RK), overleden op 18‑12‑2010 te Roermond op 54-jarige leeftijd.
Commercieel medewerker.
Samenwonend (2) rond 1990 te Tegelen.
Partner is Marcelines Herman Josephina Barbera (Marcel) Heemels, geboren op 16‑03‑1962 te Roermond, gedoopt (RK) te Roermond.
Programmeur-Analist.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jeffrey Hendricus Franciscus, geboren op 25‑06‑1984 te Venlo, gedoopt (RK) te Tegelen.
2.
Nadja Catharina Maria, geboren op 08‑03‑1986 te Basildon, Engeland (gezindte: RK).
Uit de tweede relatie:
3.
Juliët, geboren op 16‑01‑1991 te Venlo.

XII.85
Jacobina Martina Maria (Jacky) Alberts, geboren op 26‑12‑1961 te Tegelen.
Jacky is geboren op het adres Geldersebaan 8 te Tegelen.
(gezindte: RK), dochter van Hendricus Petrus Leonardus (Har) Alberts, Electronicus, en Catharina Carolina Maria (Kitty) Aarts (zie XI.155).
Werkzaam als begrafenisondernemer.
Gehuwd (1) voor 1984 te Tegelen.
Echtgenoot is Cor Coort.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 29‑08‑1985 te Venlo.
Echtgenoot is Johannes Aldegondis Gertrudis Andreas van Aarssen, 22 jaar oud, geboren op 22‑12‑1962 te Tegelen (gezindte: RK).
Gemeente-ambtenaar.
Uit het tweede huwelijk:

XII.87
Lambertus Maria Hendricus (Bert) Alberts, geboren op 19‑12‑1962 te Tegelen.
Bert is geboren op het adres Geldersebaan 8 te Tegelen.
(gezindte: RK), overleden op 23‑10‑2017 om 05.48 uur te Maastricht op 54-jarige leeftijd.
Bert was het vijfde kind uit ons gezin en mijn enigste broer.
Een vrolijk kind en lichamelijk een beetje gezet ten opzichte van alle andere kinderen.
Later werd hij echt dik en bracht gemakkelijk 160 kilo op de weegschaal.
Bert was ook de grootste qua lengte.
Hij heeft een fijne jeugd gehad en eenmaal de horeca ontdekt was hij erg actief op dat gebied.
Niet alleen voor de tap maar ook erachter.
Bert heeft altijd gewerkt voor zijn centen. Hij is begonnen bij metaalgieterij Giesen, "de Giés" in Tegelen en heeft daarna vele jaren het distribueren van weekbladen en aanverwante reclames verzorgd. Hierna ging hij werken bij vishandel "Huub den Bels".
Zijn gewicht begon echter vervelend te doen en Bert liet een maagband plaatsen om de nodige kilo's kwijt te raken.
Bert was niet de persoon die op een normale natuurlijke manier zaken regelde zoals zijn gewicht, daar had hij het karakter niet voor. Hij was niet bepaald een doorzetter op dat gebied.
Qua gezondheid is het vaak niet best geweest met Bert.
Maar altijd de kortste en gemakkelijkste weg werd gekozen om er van af te komen.
Na zijn 40ste jaar begon het echt slechter te worden.
Ziekenhuis in en ziekenhuis uit werd het credo de laatste levensjaren.
In het laatste telefoongesprek met mij zei hij zelf dat het voor hem niet meer hoefde op deze manier.
Pierre zei hij, "ik zou zo graag twee, nee één week thuis willen zijn en geen pijn hoeven te hebben".
Bij zijn laatste verblijf op de Intensive Care waar hij aan de beademing lag schreef hij op een briefje dat we de artsen moesten vragen om een tabletje om dood te gaan.
Hij kon niet meer.
Het was een fijne en aangename broer, altijd smeuige verhalen en gebeurtenissen.
Een levensgenieter en prettig mens welke helaas door veel zogenaamde vrienden en profiteurs in de steek werd gelaten toen het op alle gebieden slechter met hem ging.
Gecremeerd op 26‑10‑2017 te Venray, zoon van Hendricus Petrus Leonardus (Har) Alberts, Electronicus, en Catharina Carolina Maria (Kitty) Aarts (zie XI.155).
Manager distributie, Visverkoper.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 05‑09‑1986 te Tegelen.
Gescheiden 1994.
Echtgenote is Helena Hubertina Gertruda Schreurs, geboren op 21‑05‑1963 te Tegelen (gezindte: RK), dochter van Hendricus Schreurs en Tina Driessen.
Kantinemedewerkster.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 20‑01‑1995 te Essen (D).
Echtgenote is Yvonne Pühra, 19 jaar oud, geboren op 03‑06‑1975 te Dresden (D).
Yvonne heeft van geboorte de achternaam Hein gekregen.
Volgens de Abstammungsurkunde nr. 754/1975 uit Dresden West heeft haar Oma (Dora Loni Malt) haar als kind aangenomen en sinds 11 oktober 1978 draagt zij de achternaam Pühra.
Dochter van Karl Hein en Leoni Angelika Pühra.
Verkoopster.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Kevin, geboren op 15‑05‑1995 te Venlo.
Kevin is om 00.10 uur in het St. Maartensgasthuis te Venlo geboren. Hij woog 3860 gram en was 53 cm groot.
2.
Sjoerd, geboren op 04‑01‑1997 te Venlo.
Sjoerd werd om 17.16 uur in het St. Maartensgasthuis geboren.

XII.91
Lilian Hubertina Maria Alberts, geboren op 10‑04‑1964 te Tegelen.
Lilian is te vroeg geboren in het toenmalige ziekenhuis te Tegelen. (later Martinushof en nu is het gebouw afgebroken).
Zij was erg klein met een hoofdje niet meer dan een flinke mandarijn sinasappel. Op een kleine onderbreking na was zij 9 maanden oud voordat zij definitief het ziekenhuis mocht verlaten.
(gezindte: RK), dochter van Hendricus Petrus Leonardus (Har) Alberts, Electronicus, en Catharina Carolina Maria (Kitty) Aarts (zie XI.155).
Verpleegster zwakzinnigen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑08‑1986 te Tegelen Venlo.
Echtgenoot is Theodorus Conrardus Jacobus Nooten, 28 jaar oud, geboren op 08‑04‑1958 te Tegelen (gezindte: RK).
Metselaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Rick Hendricus Jacobus, geboren op 07‑05‑1991 te Venlo (gezindte: RK).
2.
Sjuul Jacobus, geboren op 26‑08‑1994 te St. Maartensgasthuis Venlo (gezindte: RK).

XIII.7
Patrick Paulus Catharina Alberts, geboren op 01‑11‑1972 om 07.10 uur te Tegelen.
Patrick is in het ziekenhuis van Tegelen om 07.10 uur geboren.
Gedoopt (RK) te Tegelen, zoon van Pierre Josef Martha Maria Alberts (zie XII.76) en Maria Paulina Muller.
Kok.
Gehuwd.
Partner is Susana Pratiwi, geboren op 07‑02‑1973 te Surakarta (Solo) Indonesia, dochter van Wirjanu Condroatmojo en Ida Oeli Agnes Aleida Palmer.
Uit dit huwelijk:
1.
Cynthia, geboren op 09‑05‑1996 te Venray.
Cynthia werd in het ziekenhuis te Venray om 12.48 uur geboren maar moeder en dochter mochten na de bevalling huiswaarts keren.
Cynthia woog bij de geboorte 3110 gram en was 48 cm groot.
Haar namen zijn voluit: Cynthia Mawarti.
2.
Radjani, geboren op 27‑07‑1998 te Venlo.
3.
Giovanni, geboren op 02‑05‑2000 om 06.05 uur te Venlo.

XIII.13
Kelly Catharina Aldegonda Lambertina van Aarssen, geboren op 22‑12‑1985 te Venlo (gezindte: RK), dochter van Johannes Aldegondis Gertrudis Andreas van Aarssen, Gemeente-ambtenaar, en Jacobina Martina Maria (Jacky) Alberts (zie XII.85).
Gehuwd.
Partner is Patrick de pauw.
Uit dit huwelijk:
1.
Daan, geboren op 13‑09‑2010.